Ngày Hy vọng

Tôi gọi ngày 10 tháng 6 năm 2018 là ngày Hy vọng Đỗ Cao Cường Đầu tiên, tôi phải khẳng định với một số kẻ quy chụp mình rằng tôi không có kích động bà con đi biểu tình, đi hay ở là quyền của mỗi người, đất nước này không phải của riêng tôi.…

Details