Giải trí,  Hình ảnh đẹp

19 LOẠI CHIM CÓ THỂ BẠN CHƯA BAO GIỜ THẤY

19 LOẠI CHIM CÓ THỂ BẠN CHƯA BAO GIỜ THẤY

1. The Secretary Bird

1. The Secretary Bird
1. The Secretary Bird

2. Victoria Crowned Pigeon

2. Victoria Crowned Pigeon

3. The Harpy Eagle

3. The Harpy Eagle

4. Cock of the Rock

4. Cock of the Rock

5. Blue Tailed Tit

5. Blue Tailed Tit

6. Inca Tern

6. Inca Tern

7. Strawberry Finch

7. Strawberry Finch

8. Taiwan Blue Magpie

8. Taiwan Blue Magpie

9. Mountain Blue Bird

9. Mountain Blue Bird

10. South Philippine Dwarf Kingfisher

10. South Philippine Dwarf Kingfisher

11. Blue Crowned Pigeon

11. Blue Crowned Pigeon

12. Sword-Billed Hummingbird

12. Sword-Billed Hummingbird

13. The Black-Throated Bushtit

13. The Black-Throated Bushtit

14. Crested Duck

15. Malaysian Large Frogmouth And Her Baby

15. Malaysian Large Frogmouth And Her Baby

16. Plate-Billed Mountain-Toucan

16. Plate-Billed Mountain Toucan

17. Mandarin Duck

17. Mandarink Duck

18. Grandala

18. Grandala

19. Bearded Reedling

19. Bearded Reedling

Leave a Reply

Your email address will not be published.