THẾ HỆ THỨ BA

THẾ HỆ THỨ BA Truong Huy San BCT giới thiệu nhân sự quy hoạch hai năm trước đại hội là một cách làm mới nhưng để kết quả không như cũ thì Đảng phải công khai ngay danh sách cho dân giám sát. Nếu “nhà nước thực sự là của dân” như Đảng tuyên bố…

BÀI HỌC LỊCH SỬ

BÀI HỌC LỊCH SỬ – Đỗ Ngà Champa và Đại Việt là 2 nước láng giềng. Đại Việt thì lúc nào cũng lăm le chiếm lấy Champa bằng nhiều cách, kể cả gả công chúa cho vua Champa đổi đất. Ranh giới giữa Champa và Đại Việt bị dịch chuyển dần về phía nam và…