• Cửu bình

  Dẫn Nhập: Cửu Bình – Chín bài bình luận về Đảng cộng sản

  Nếu quí vị muốn tìm hiểu thêm về Cửu Binh, xin click vào hình trên  Dẫn Nhập: Cửu Bình – Chín bài bình luận về Đảng cộng sản Tài liệu gốc: http://dajiyuan.com/gb/4/11/19/n722351.htm Thời báo Đại Kỷ Nguyên DAJIYUAN.COM đang đăng tải “Chín bài bình luận về ĐCSTQ” Trong hơn một thập kỷ kể từ khi ‘anh cả’ Liên Xô cùng hệ thống Xã hội Chủ nghĩa ở Đông Âu tan rã, Chủ nghĩa Cộng sản thế giới cũng dần dần tàn lụi. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chắc chắn không tránh khỏi diệt vong. Chỉ là vấn đề ‘khi nào’ mà thôi. Tuy nhiên, trước khi sụp đổ triệt…

 • Cửu bình

  Cửu Bình: 1 – Đảng cộng sản là gì?

  Cửu Bình: 1 – Đảng cộng sản là gì? Tài liệu gốc: http://dajiyuan.com/gb/4/11/19/n722529.htm 0 – Dẫn nhập | 1 – Đảng cộng sản là gì? | 2 – Đảng cộng sản Trung Quốc xuất sinh như thế nào? | 3 – Chính quyền bạo lực của Đảng cộng sản Trung Quốc. | 4 – Đảng cộng sản, một lực lượng phản vũ trụ. | 5 – Giang Trạch Dân và Đảng cộng sản Trung Quốc lợi dụng lẫn nhau để đàn áp Pháp Luân Công. | 6 – Đảng cộng sản Trung Quốc phá hoại văn hoá dân tộc. | 7 – Lịch sử giết chóc của Đảng cộng sản…

 • Cửu bình

  Cửu Bình: 2 – ĐCSTQ xuất sinh như thế nào?

  Cửu Bình: 2 – ĐCSTQ xuất sinh như thế nào? Tài liệu gốc: http://dajiyuan.com/gb/4/11/21/n723946.htm 0 – Dẫn nhập | 1 – Đảng cộng sản là gì? | 2 – Đảng cộng sản Trung Quốc xuất sinh như thế nào? | 3 – Chính quyền bạo lực của Đảng cộng sản Trung Quốc. | 4 – Đảng cộng sản, một lực lượng phản vũ trụ. | 5 – Giang Trạch Dân và Đảng cộng sản Trung Quốc lợi dụng lẫn nhau để đàn áp Pháp Luân Công. | 6 – Đảng cộng sản Trung Quốc phá hoại văn hoá dân tộc. | 7 – Lịch sử giết chóc của Đảng cộng…

 • Cửu bình

  Cửu Bình: 3 – ĐCSTQ, một chính thể bạo ngược.

  Cửu Bình: 3 – ĐCSTQ, một chính thể bạo ngược. Tài liệu gốc: http://dajiyuan.com/gb/4/11/23/n725597.htm 0 – Dẫn nhập | 1 – Đảng cộng sản là gì? | 2 – Đảng cộng sản Trung Quốc xuất sinh như thế nào? | 3 – Chính quyền bạo lực của Đảng cộng sản Trung Quốc. | 4 – Đảng cộng sản, một lực lượng phản vũ trụ. | 5 – Giang Trạch Dân và Đảng cộng sản Trung Quốc lợi dụng lẫn nhau để đàn áp Pháp Luân Công. | 6 – Đảng cộng sản Trung Quốc phá hoại văn hoá dân tộc. | 7 – Lịch sử giết chóc của Đảng cộng…

 • Cửu bình

  Cửu Bình: 4 – Đảng cộng sản, một lực lượng phản vũ trụ.

  Cửu Bình: 4 – Đảng cộng sản, một lực lượng phản vũ trụ. Tài liệu gốc: http://dajiyuan.com/gb/4/11/25/n727814.htm 0 – Dẫn nhập | 1 – Đảng cộng sản là gì? | 2 – Đảng cộng sản Trung Quốc xuất sinh như thế nào? | 3 – Chính quyền bạo lực của Đảng cộng sản Trung Quốc. | 4 – Đảng cộng sản, một lực lượng phản vũ trụ. | 5 – Giang Trạch Dân và Đảng cộng sản Trung Quốc lợi dụng lẫn nhau để đàn áp Pháp Luân Công. | 6 – Đảng cộng sản Trung Quốc phá hoại văn hoá dân tộc. | 7 – Lịch sử giết chóc…

 • Cửu bình

  Cửu Bình: 5 – Giang Trạch Dân và ĐCSTQ câu kết với nhau đàn áp Pháp Luân Công.

  Cửu Bình: 5 – Giang Trạch Dân và ĐCSTQ câu kết với nhau đàn áp Pháp Luân Công. Tài liệu gốc: http://dajiyuan.com/gb/4/11/27/n730058.htm 0 – Dẫn nhập | 1 – Đảng cộng sản là gì? | 2 – Đảng cộng sản Trung Quốc xuất sinh như thế nào? | 3 – Chính quyền bạo lực của Đảng cộng sản Trung Quốc. | 4 – Đảng cộng sản, một lực lượng phản vũ trụ. | 5 – Giang Trạch Dân và Đảng cộng sản Trung Quốc lợi dụng lẫn nhau để đàn áp Pháp Luân Công. | 6 – Đảng cộng sản Trung Quốc phá hoại văn hoá dân tộc. | 7…

 • Cửu bình

  Cửu Bình: 6 – ĐCSTQ phá hoại văn hoá dân tộc.

  Cửu Bình: 6 – ĐCSTQ phá hoại văn hoá dân tộc. Tài liệu gốc: http://dajiyuan.com/gb/4/11/29/n731667.htm 0 – Dẫn nhập | 1 – Đảng cộng sản là gì? | 2 – Đảng cộng sản Trung Quốc xuất sinh như thế nào? | 3 – Chính quyền bạo lực của Đảng cộng sản Trung Quốc. | 4 – Đảng cộng sản, một lực lượng phản vũ trụ. | 5 – Giang Trạch Dân và Đảng cộng sản Trung Quốc lợi dụng lẫn nhau để đàn áp Pháp Luân Công. | 6 – Đảng cộng sản Trung Quốc phá hoại văn hoá dân tộc. | 7 – Lịch sử giết chóc của Đảng…

 • Cửu bình

  Cửu Bình: 7 – ĐCSTQ, một lịch sử đầy giết chóc.

  Cửu Bình: 7 – ĐCSTQ, một lịch sử đầy giết chóc. Tài liệu gốc: http://dajiyuan.com/gb/4/12/1/n733806.htm 0 – Dẫn nhập | 1 – Đảng cộng sản là gì? | 2 – Đảng cộng sản Trung Quốc xuất sinh như thế nào? | 3 – Chính quyền bạo lực của Đảng cộng sản Trung Quốc. | 4 – Đảng cộng sản, một lực lượng phản vũ trụ. | 5 – Giang Trạch Dân và Đảng cộng sản Trung Quốc lợi dụng lẫn nhau để đàn áp Pháp Luân Công. | 6 – Đảng cộng sản Trung Quốc phá hoại văn hoá dân tộc. | 7 – Lịch sử giết chóc của Đảng…

 • Cửu bình

  Cửu Bình: 8 – ĐCSTQ, một tà giáo về bản chất.

  Cửu Bình: 8 – ĐCSTQ, một tà giáo về bản chất. Tài liệu gốc: http://dajiyuan.com/gb/4/12/3/n735942.htm 0 – Dẫn nhập | 1 – Đảng cộng sản là gì? | 2 – Đảng cộng sản Trung Quốc xuất sinh như thế nào? | 3 – Chính quyền bạo lực của Đảng cộng sản Trung Quốc. | 4 – Đảng cộng sản, một lực lượng phản vũ trụ. | 5 – Giang Trạch Dân và Đảng cộng sản Trung Quốc lợi dụng lẫn nhau để đàn áp Pháp Luân Công. | 6 – Đảng cộng sản Trung Quốc phá hoại văn hoá dân tộc. | 7 – Lịch sử giết chóc của Đảng…

 • Cửu bình

  Cửu Bình: 9 – ĐCSTQ với bản tính lưu manh.

  Cửu Bình: 9 – ĐCSTQ với bản tính lưu manh. Tài liệu gốc: http://dajiyuan.com/gb/4/12/4/n737542.htm 0 – Dẫn nhập | 1 – Đảng cộng sản là gì? | 2 – Đảng cộng sản Trung Quốc xuất sinh như thế nào? | 3 – Chính quyền bạo lực của Đảng cộng sản Trung Quốc. | 4 – Đảng cộng sản, một lực lượng phản vũ trụ. | 5 – Giang Trạch Dân và Đảng cộng sản Trung Quốc lợi dụng lẫn nhau để đàn áp Pháp Luân Công. | 6 – Đảng cộng sản Trung Quốc phá hoại văn hoá dân tộc. | 7 – Lịch sử giết chóc của Đảng cộng…