KÍNH CHÀO QUÝ VỊ.

Cơ Sỡ Văn Thơ Lạc Việt được thành lập từ năm 1992 tới nay với mục đích giữ gìn văn hóa Việt tại hải ngoại và dùng văn hoá đạo đức nhận vị tự do đối kháng lại văn hóa đang phá sản hầu đi tới nô lệ bán nước cho ngoại bang của chế độ tàn ác Cộng Sản tại quốc nội.
Xin mời quý vị gia nhập để chúng ta đoán kết đi dần tới một Diên Hồng Hải Ngoại.

Không có thời gian nào trong lịch sữ Việt Nam đen tối như thời gian dưới thời Cộng Sàn cưỡng chiếm toàn lãnh thổ và dần đưa dân tộc vào thế bị động dâng đất, biển cho Tầu Cộng. Lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam cúi đầu chịu nhục để chia phần hầu làm thái thú cho Tầu Cộng trên chính dân tộc mình.

Hơn 20 năm Cơ Sở Văn Thơ Lạc Việt đã hoạt động âm thầm dưới  sự hướng dẫn cố vấn của những nhà văn, thơ chân chính chống cộng, và dùng văn học nghệ thuật xoay đổi ý tưởng và suy tư của giới trẻ quốc nội, bởi những giải Văn Thơ Lạc Việt được mở ra hàng năm từ năm 2008… Đọc những bài văn, thơ dự thi của những vị dư giải thi gởi ra tù trong nước, Cơ Sở Văn Thơ Lạc Việt cảm thấy gío đã bắt đầu xoay chiều và sẽ nổi cuống phong đật đổ con thuyền Cộng Sản trong nay mai.

Xin quý vị nhà Văn, nhà thơ hoặc thích viết gia nhập Cơ Sở Văn Thơ Lạc Việt để chúng ta có một ý niệm chung là đấu tranh chống chế độ độc tài cộng sản tại quốc nội và đoàn kết chống lại quân xâm lược Trung Cộng.

Thành thật kính mời quý vị.

Dưới đây là Nội quy sinh hoạt của Cơ Sở Văn Thơ Lạc Việt.

********************************************************

BẢN NỘI QUY CƠ SỞ VĂN THƠ LẠC VIỆT

CHƯƠNG I : ÐẠI CƯƠNG

DANH XƯNG:
Ðiều 1
Chúng tôi, một số Thi, Văn hữu ký tên dưới đây, sau khi hội họp, thảo luận đã đồng thuận đứng chung trong một tổ chức bất vụ lợi lấy danh xưng là CƠ SỞ VĂN THƠ LẠC VIỆT

Ðiều 2
Căn cứ vào bản dự thảo Phương Châm Hoạt Ðộng đã được thảo luận, đúc kết và tạm thời áp dụng,
Chiếu nhu cầu cần thiết phải có một Bản Nội Quy chính thức làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động sau này,
Bản Nội Quy này là văn kiện chính thức căn bản về pháp lý để mọi hội viên phải tôn trọng và hoạt động cho phù hợp.

PHƯƠNG TIỆN HOẠT ÐỘNG :
Ðiều 3
CƠ SỞ VĂN THƠ LẠC VIỆT hoạt động bằng sự đóng góp công sức và tài chánh của :
– Chính các hội viên,
– Các Thi, Văn hữu bạn và các mạnh thường quân.
Ðiều 4
Dùng Thơ, Văn, Nhạc, Họa làm phương tiện chuyển đạt tư tưởng và dùng các sách, báo, tuyển tập, hay Internet làm phương tiện phổ biến.

TRỤ SỞ
Ðiều 5
Hiện tại trụ sở của CƠ SỞ VĂN THƠ LẠC VIỆT được đặt tạm thời tại địa phương nơi cư ngụ của vị Chủ Tịch Cơ Sở.

CHƯƠNG II
LẬP TRƯỜNG TÔN CHỈ :

Ðiều 6 :
Lấy lập trường Quốc Gia Dân Tộc làm nền tảng cho mọi hoạt động của CƠ SỞ VĂN THƠ LẠC VIỆT
Ðiều 7 :
Triệt để chống chủ nghĩa Cộng Sản và các thể chế độc tài, phản văn hóa, phản dân tộc.
Phụng sự lý tưởng Quốc Gia, lấy Văn học Nghệ thuật chân chính của dân tộc làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động.
Ðiều 8 :
CƠ SỞ VĂN THƠ LẠC VIỆT là một tổ chức tự nguyện, bất vụ lợi, mọi hội viện đều tự nguyện hoạt động và không hưởng thù lao.

MỤC ÐÍCH
Ðiều 9 :
Sáng tác Thơ, Văn, Nhạc, Họa theo tinh thần tôn trọng nghệ thuật tự do và phụng sự lý tưởng Quốc Gia,
Khuyến khích và nâng đỡ Thi, Văn hữu hội viên trong tinh thần bình đẳng và tương thân tương ái.
Ðiều 10 :
Ðặc biệt dùng mọi phương tiện truyền thông để quảng bá sáng tác của Thi, Văn hữu hội viên.

CHƯƠNG III
THÀNH PHẦN
Ðiều 11 :
Các Văn, Thi hữu có lập trường Quốc Gia đều được mời gia nhập CƠ SỞ VĂN THƠ LẠC VIỆT.
Có hai loại Hội viên : chính thức và hội viên mới gia nhập.
Một Thi, Văn hữu có đơn xin gia nhập, địa chỉ kèm theo đôi dòng vắn tắt tự giới thiệu tiểu sử thì sẽ trở thành hội viên mới trong phiên họp sớm nhất của Ban Ðiều Hành,
Các Hội viên mới gia nhập, sinh hoạt đều đặn trong 6 tháng sẽ đương nhiên trở thành hội viên chính thức.

TRÁCH VỤ & QUYỀN LỢI
Ðiều 12 :
Triệt để trung thành với lập trường Quốc Gia Dân Tộc,
Tôn trọng và thi hành nghiêm chỉnh Bản Nội Quy của Thí Ðàn,
Ðược khuyến khích thường xuyên tham gia các hoạt động của CƠ SỞ VĂN THƠ LẠC VIỆT
Khi có điều kiện, CƠ SỞ VĂN THƠ LẠC VIỆT sẽ thực hiện một tuyển tập lấy tên tương tự như là Tuyển tâp Thơ Lạc Việt sẽ được xuất bản hàng năm, Ban Ðiều Hành có nhiệm vụ thông báo và bầu ra một ban phụ trách thâu nhận bài vở, lựa chọn và phủ chính nếu cần, hoàn thành các việc liên quan đến in ấn và giới thiệu ra mắt.
Trường hợp hội viên ra mắt tác phẩm của riêng mình (Thi, Văn, Nhạc từ 150 trang trở lên và đóng thành sách), nếu được mời, Cơ Sở sẽ đứng trong Ban Tổ Chức để hỗ trợ mọi nhân lực, góp phần phụ giúp một phí khoản tượng trưng trích từ Quỹ Thi Ðàn số tiền $ 100.00 USD (một trăm Mỹ kim ) cho Hội viên đó .
– Hội viên sáng tác được tác phẩm, xin phổ biến trong nội bộ để mọi người cùng thưởng thức, hiểu rõ tác phẩm ấy chỉ là của một hội viên thuộc CƠ SỞ VĂN THƠ LẠC VIỆT. Mục đích để tránh ngộ nhận bất lợi cho Hội.
Nếu Thi Văn hữu nào có thi hứng thì họa lại và cũng phổ biến như đã nói ở trên.
Tổng Thư Ký có nhiệm vụ gom góp tất cả các bài thơ xướng/họa để :
a/- Tham khảo ý kiến với Ban Ðiều Hành, nếu cần thì phủ chính. Sau đó, nếu có thể thì Hội Trưởng hoặc Tổng Thư Ký sẽ đưa lên NET có ghi CƠ SỞ VĂN THƠ LẠC VIỆT ở cuối tác phẩm, như thế tác phẩm này mới được coi như chính thức và là tiếng nói của CƠ SỞ VĂN THƠ LẠC VIỆT
b/- Sau này sẽ in thành tập, nếu cần,
Tham gia mọi sinh hoạt (đặc biệt là việc ra mắt tác phẩm) của các Thi Văn Ðoàn bạn có cùng lập trường để hỗ trợ tinh thần họ nhằm mục đích đồng tiến với các Thi Văn Ðoàn bạn ngày thêm khởi sắc.
Cơ Sở sẽ đăng báo chúc mừng hoặc phân ưu khi hữu sự đối với thân nhân trực hệ của Hội viên chính thức như tứ thân Phụ Mẫu hoặc vợ, chồng, hay các con. Hội viên liên quan phải thông báo cho Hội Trưởng hay Tổng Thư Ký biết sự việc xẩy ra.
Ngoại trừ các Hội viên ở xa, tất cả các Hội viên cư ngụ tại Thành phố San Jose, Thị Trấn Santa Clara (Bắc California) và các vùng phụ cận, nếu vắng mặt liên tiếp trong 3 lần họp, sẽ coi như tự ý rút tên ra khỏi Cơ Sở.
Trường hợp Hội viên rút tên, không sinh hoạt nữa, thủ tục gồm 3 hình thức được coi là hợp lệ :
1.- Gởi thư thông báo cho BDH/Cơ Sở,
2.- Thông báo lý do và quyết định cho một hội viên trong Ban Ðiều Hành và sẽ được ghi vào biên bản buổi họp gần nhất,
3.- Tuyên bố quyết định rút tên, chấm dứt hoạt động trong buổi họp cuối cùng,
Hội viên tự ý hay bị khai trừ sẽ đương nhiên mất hết quyền lợi hội viên kể từ khi có quyết định chung,
Các hội viên, nếu tự ý rút lui vì bận việc gia đình, vì bất đồng ý kiến có thể trở lại sinh hoạt, nếu được sự đồng ý của đa số Ban Ðiều Hành,
Ngoại trừ các trường hợp đặc biệt, mọi sự rút tên hay trở lại sinh hoạt chỉ phổ biến nội bộ. Tuyệt đối không được tự ý phổ biến trên các phương tiện truyền thông hay các cuộc mạn đàm rỉ tai… như bôi nhọ, mạ lỵ cá nhân Hội viên hoặc Tập Thể CƠ SỞ VĂN THƠ LẠC VIỆT
a)- Hội viên CƠ SỞ VĂN THƠ LẠC VIỆT tự nguyện đóng niên liễm là $50.00 Mỹ kim hoặc tương đương (có thể tăng, giảm trong tương lai khi được Ðại hội Hội viên biểu quyết chấp thuận) để Thi Văn Ðoàn có ngân khoản điều hành,
Hội viên có thể đóng tiền niên liễm một lần cho 6 tháng (25 Mỹ kim hoặc tương đương) hay một lần cho cả năm (50 Mỹ kim hoặc tương đương) để khỏi mất thì giờ dành cho công việc cá nhân khác.
b)- Hội viên nào chậm trễ không đóng niên liễm sau 12 tháng, đương nhiên coi như tự ý rút tên ra khỏi Thi Văn Ðoàn.
Ðiều 13 :
Với tư cách riêng, mỗi Hội viên CƠ SỞ VĂN THƠ LẠC VIỆT được quyền tham gia mọi hoạt động của các tổ chức khác với tư cách hội viên chính thức hay cảm tình viên của tổ chức hội đoàn đó, nhưng không được nhân danh CƠ SỞ VĂN THƠ LẠC VIỆT

CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC :
Ðiều 14 :
Cơ cấu tổ chức CƠ SỞ VĂN THƠ LẠC VIỆT gồm có :
Tổ chức CƠ SỞ VĂN THƠ LẠC VIỆT ở Bắc California, Hoa Kỳ được xử dụng danh xưng chung : CƠ SỞ VĂN THƠ LẠC VIỆT cho đến khi có quyết nghị của Ðại Hội Thi Ðàn toàn thế giới sẽ được triệu tập trong tương lai, nếu điều kiện cho phép.
Tổ chức CƠ SỞ VĂN THƠ LẠC VIỆT địa phương được thành lập nhằm điều hành công việc chung trong phạm vi địa phương.
CƠ SỞ VĂN THƠ LẠC VIỆT được thành lập gồm :
– Ban cố vấn giữ nhiệm vụ tư vấn,
– Ban Ðiều Hành thực hiện các hoạt động của Thi Ðàn gồm Hội viên chính thức, và hội viên mới.
Ðiều 15 :
Ban Cố vấn :
Ban cố vấn gồm các vị Thi, Văn hữu tiền bối có uy tín trên Thi, Văn đàn được mời và đồng ý tham gia sinh hoạt,
Ban Cố vấn có nhiệm vụ :
– Ðề nghị các đường lối,
– Khuyến cáo, sửa chữa uốn nắn các sai sót, nếu có.
– Giám sát; hòa giải các tranh chấp nội bộ, nếu có.

CHƯƠNG V
NGUYÊN TẮC CHẤP HÀNH
Ðiều 16 :
CƠ SỞ VĂN THƠ LẠC VIỆT lấy tinh thần dân chủ, tương kính, thiểu số phục tùng đa số làm nguyên tắc căn bản sinh hoạt.
BAN ÐIỀU HÀNH
Ðiều 17 :
Ban Ðiều Hành là cơ cấu điều hành mọi hoạt động của Cơ Sở Văn Thơ Lạc Việt
Ban Ðiều Hành gồm có :
– 1 Thi Ðàn Trưởng
– 1 Phụ Tá Nội Vụ
– 1 Phụ Tá Ngoại Vụ
– 1 Tổng Thư Ký
– 1 Thủ quỹ.
Ðiều 18 :
Nhiệm vụ của các hội viên Ban Ðiều Hành :
Hội Trưởng :
– Thực hiện, theo dõi, báo cáo các hoạt động của Thi Ðàn,
– Chủ tọa các phiên họp BÐH hoặc mở rộng,
– Ký duyệt chi thu,
– Ðại diện chính thức cho CƠ SỞ VĂN THƠ LẠC VIỆT trong việc giao tế,
– Chịu trách nhiệm trước toàn thể hội viên về các hoạt động của BÐH.
Phụ tá Nội vụ :
– Phụ tá vị Hội trưởng trong việc điều hành công việc nội bộ của TÐ,
– Thay thế Chủ Tịch Cơ sở khi vị này vắng mặt,
– Ký duyệt chi thu khi được Chủ Tịch ủy quyền,
– Chịu trách nhiệm trước Chủ Tịch Cơ Sở,
Phụ Tá Ngoại vụ :
– Phụ tá Chủ Tịch trong công tác đối ngoại,
– Phát ngôn viên chính thức của Cơ Sở,
– Ký duyệt chi thu nếu được Chủ Tịch ủy quyền,
– Chịu trách nhiệm trước Chủ Tịch.
Tổng Thư Ký :
– Phụ trách các văn thư của Cơ Sở : soạn thảo, phổ biến, lưu giữ các văn kiện, hồ sơ,
– Lập chương trình và biên bản các buổi họp,
– Chịu trách nhiệm trước Chủ Tịch.
Thủ quỹ :
– Ðiều hành chi thu tài chánh.
– Báo cáo lên BÐH tình trạng ngân quỹ hàng tháng,
– Chịu trách nhiệm trước Chủ Tịch,
Ðiều 19 : Hội Họp
Tối thiểu Ban Ðiều Hành mỗi tháng họp một lần và tùy theo nhu cầu có thể họp hàng tuần hay mỗi nửa tháng để duyệt xét công việc hoạt động, đề ra các đường hướng thích nghi.
Nếu có việc quan trọng bất thường xảy ra mà Chủ Tịch không thể tự giải quyết, thì cần triệu tập ngay một phiên họp bất thường gồm đầy đủ hoặc đa số hội viên BÐH tham dự,
Trong trường hợp khẩn cấp, không thể triệu tập ngay một phiên họp BÐH, vị Chủ Tịch có thể tự ý giải quyết, nhưng phải thông báo cho ít nhất 2/3 hội viên Ban Ðiều Hành biết ngay, không quá 24 giờ.
Ðiều 20 : Nhiệm Kỳ
Nhiệm kỳ của Ban Ðiều Hành :
Nhiệm kỳ của Ban Ðiều Hành và Ban Cố Vấn thường kỳ là 2 năm, có thể tái ứng cử không giới hạn.
Các Hội viên đều được tự do đề cử hoặc ứng cử trong một cuộc phổ thông đầu phiếu trực tiếp và kín theo thể lệ hiện hành.
Năm đáo hạn nhiệm kỳ, trước ngày Tết Dương Lịch (New Year), Ban Ðiều Hành phải chuẩn bị cuộc bầu cử Ban Ðiều Hành mới, dưới sự giám sát của các vị cố vấn.
Cuộc bầu cử phải tiến hành trước 30 ngày, để kịp thời bàn giao cho Ban Ðiều Hành mới vào dịp lễ Ðầu Năm của nhiệm kỳ cựu và tân BÐH.
Ðiều 21 : Giải nhiệm :
Bất cứ một hội viên nào của CƠ SỞ VĂN THƠ LẠC VIỆT cũng phải tuân thủ nguyên tắc Tập thể chỉ huy, cá nhân trách nhiệm, thiểu số phục tùng đa số.
Trong trường hợp một hội viên có sai phạm công khai phải được đưa ra thảo luận trước phiên họp Cơ Sở, thủ tục giải nhiệm tiến hành từng bước từ cảnh cáo, truất nhiệm có thời gian, sau cùng mới đi tới giải nhiệm nếu 2/3 hội viên trong phiên họp đồng ý bãi nhiệm đương sự.

CHƯƠNG VI
Ðiều 22 : Tài sản
Vị Phụ Tá Nội Vụ có nhiệm vụ giám sát, coi sóc và bảo vệ tài sản chung của Cơ Sở,
Tài sản của Cơ Sở gồm có : Trụ sở (nếu có) danh xưng, cờ, ngân khoản trương mục ngân hàng, con dấu, các phương tiện thông tin Internet và danh xưng CƠ SỞ VĂN THƠ LẠC VIỆT v.v…
Không một hội viên nào được thủ đắc tài sản của Cơ Sở
Tài sản của Cơ Sở được bàn giao cho Ban Ðiều Hành kế nhiệm trong lễ bàn giao.
Ðiều 23 : TÀI CHÁNH
Ngân khoản và hiện kim của Cơ Sở là do các hội viên tự nguyện đóng góp, các đoàn thể, Ân nhân, mạnh thường quân yểm trợ, hiến tặng…
Việc chi trả :
– Số tiền nhỏ dưới 100 Mỹ kim : Do Thủ quỹ chi trả, Tổng thư ký chuẩn chi,
– Từ 101 đến 600 Mỹ kim : Do Thủ quỹ chi trả, Phụ Tá Nội Vụ chuẩn chi,
– Trên 600 Mỹ kim : Do Thủ quỹ chi trả, Thi Ðàn trưởng chuẩn chi.

CHƯƠNG VII
Ðiều 24 : Vi phạm
Tuyệt đối nghiêm cấm các Hội viên không được chỉ trích, lăng mạ các hội viên trong Cơ Sở hoặc các hội viên của các Hội Ðoàn khác, nhất là trên hệ thống truyền thông báo chí, kể cả mạng lưới toàn cầu.
Ðiều 25 : Chế tài
Các vi phạm sẽ bị áp dụng kỷ luật từ cảnh cáo đến bãi nhiệm, khai trừ,
Nếu có Hội viên vi phạm các điều trên đây, Cơ Sở phải tổ chức cuộc họp nội bộ để cứu xét và tìm ra giải pháp quyết định thích nghi.
Phải đủ túc số 2/3 Hội viên hiện diện trong cuộc họp đồng ý thuận thì hình thức kỷ luật áp dụng mới có giá trị.
Ðiều 26 : Tu chính Nội Quy
Các điều khoản có thể được tu chính thay đổi nếu được 2/3 tổng số hội viên của Ban Cố Vấn và Ban Ðiều Hành đồng thuận bằng một cuộc bầu phiếu kín để thích nghi với tình hình và hoàn cảnh của từng thời điểm và từng địa phương.
Ðiều 27 : Giải tán
Nếu vì bất cứ lý do gì cần giải tán, Ban Ðiều Hành phải tổ chức một phiên họp khoáng đại toàn thể hội viên và phải được 2/3 tổng số người tham dự chấp thuận thì việc giải tán mới có giá trị.
Khi có quyết định giải tán, BÐH phải thành lập một Ủy Ban Thanh Lý để thanh toán tài sản theo đúng thủ tục pháp lý.
Thành phần UBTL gồm có :
– 1 Trường ban
– 1 Thư ký,
– 1 Kế toán kiêm Thủ quỹ
Tài sản thanh lý (nếu có) sẽ được chuyển tặng cho các hội từ thiện theo luật địa phương, do 2/3 Ban Cố Vấn và BÐH chọn lựa.

CHƯƠNG VIII
Ðiều 28 : Thi hành
Bản NỘI QUY này gồm 8 chương, 28 điều được soạn thảo, bàn luận trong nhiều phiên họp và được đúc kết trong phiên họp ngày 01 tháng 11 năm 2006, dưới sự chủ tọa của :
– Chủ Tịch
– Phụ Tá Nội Vụ,
– Phụ Tá Ngoại Vụ,
– Tổng Thư Ký,
– Thủ quỹ ,
– Các Vị Cố Vấn
để hoàn chỉnh và tuyên bố áp dụng.
* Bản NỘI QUY này được phổ biến đến các Hội Viên để tường hành,
* Bản NỘI QUY chính thức này được Chủ Tịch ký ban hành và có hiệu lực ngay.

Làm tại San Jose ngày 1 tháng 11 năm 2006

T.M BAN ÐIỀU HÀNH CƠ SỞ VĂN THƠ LẠC VIỆT
CHỦ TỊCH
Chinh Nguyên
cnchinhnguyen7@gmail.com
(408) 279-2532

Ðơn xin gia nhập Cơ Sở Văn Thơ Lạc Việt LẠC VIỆT

Tôi ………………………………
Hiện cư ngụ tại …………………….
………………………………………………..
Tel : ………………………………………
Email :……………………………………
Tôi xin được gia nhập Thi Ðàn Lạc Việt
với tính cách là hội viên mới và cam kết tuân
chỉ mọi nội quy của Thi Ðàn.

Ngày tháng năm
Ký tên

Ðơn xin gia nhập Cơ Sở Văn Thơ Lạc Việt LẠC VIỆT

Tôi ………………………………
Hiện cư ngụ tại …………………….
………………………………………………..
Tel : ………………………………………
Email :……………………………………
Tôi xin được gia nhập Thi Ðàn Lạc Việt
với tính cách là hội viên mới và cam kết tuân
chỉ mọi nội quy của Thi Ðàn.

Ngày tháng năm
Ký tên

    

About the author
Leave Comment