Cao Mỵ Nhân,  Minh Thúy,  Phương Hoa,  Thơ

THƠ: THƯƠNG TIẾC BÀ MAI ANH – Cao Mỵ Nhân & Thơ Họa Của Thi Hữu

Bà Mai Anh

THƯƠNG TIẾC BÀ MAI ANH

(Xướng)

Vô cùng thương tiếc bà Mai Anh

Nhân dáng ôn nhu, tính khí lành

Một thủa tham gia làm việc thiện

Nhiều lần tới hội góp công thành

Ngữ ngôn thuần hậu khi giao tiếp

Đạo hạnh khiêm cung lúc đấu tranh

Phụng sự gia binh trên đất nước

Phu nhân Tổng Thống đẹp phương danh …

Los Angeles 18 – 10 – 2021

Cao Mỵ Nhân

***

NGÀN THU VĨNH BIỆT ĐỆ NHẤT PHU NHÂN MAI ANH

(Họa)

Tin buồn Đệ Nhất Phu Nhân Anh

An giấc ngàn thu chốn đất lành

Cuộc sống hiền lương hằng đẹp tốt

Kiếp đời nhân ái mãi toàn thành

Nghĩa tình xử thế luôn hòa hoãn

Đạo đức giao du chẳng cạnh tranh

Yêu nước thương dân câu nhật tụng

Thành công hội nhập với thành danh.

Toronto 18/10/2021

Nguyên Trần

Viết với cả tấm lòng thành

***

RẠNG NGỜI THANH SỬ

(Họa)

Chẳng dòng thế phiệt cũng trâm anh

Đất Mỹ Tho cây trái ngọt lành

Thương nước, hòa bình chưa hiển hiện

Vì dân, công đức đã viên thành

Chăm lo nghĩa tử nơi trường học

Ủy lạo tiền đồn giữa chiến tranh

Đệ Nhất Phu Nhân hằng sống mãi

Rạng ngời thanh sử vẫn lưu danh

Nguyễn Kinh Bắc

Cape Cod 10/21/21

***

NIÊM THỨC HƯ KHÔNG

(Họa)

Các đài một thuở…cửa Trâm Anh

Cửu thập vân du hưởng phước lành

Nhất phận vẹn lòng, trang thục nữ

Hai Thân ấm dạ, bậc sinh thành

Giao tình luôn giữ tâm từ thiện

Vận thế phai lòa khói chiến tranh

Về cõi Niết Bàn an Nước Chúa

Riêng niềm,…chôn chặt lẽ công danh(!)

21-10-2021

Nguyễn Huy Khôi

***

KÍNH TIỄN BÀ MAI ANH

(Kính họa )

Đôi dòng kính tiễn Nguyễn Mai Anh

Đệ Nhất Phu Nhân tính thiện lành

Một thuở trợ nghèo ban ý đẹp

Nhiều năm giúp khó trải lòng thành

Uy nghi đức cả khi bình lặng

Điềm đạm tâm từ buổi chiến tranh

Tổng Thống chờ bà nơi nước Chúa

Sử trần ghi chép bậc hiền danh

Phương Hoa – OCT 21st 2021

***

Thương Quý Bà Mai Anh

(Họa)

Đệ nhất phu nhân bậc thiện lành

Buông trần tạ thế mệnh Mai Anh

Bao thời bởi nước nguyên lòng tận

Một thủa vì dân trọn ý thành

Bác ái tâm hoà đầy nhiệt cảnh

Hiền từ nghĩa thắm khó tài tranh

Mẫu nghi xứng đáng cùng thiên hạ

Hậu sẽ lưu truyền sử đẹp danh

           Minh Thuý Thành Nội

              Tháng 10/24/2021