Thơ

THƠ SONG THẤT LỤC BÁT LIÊN HOÀN THUẬN NGHỊCH ĐỘC

…Về thơ lục bát, để chứng-minh vẻ đẹp độc-đáo của ngôn-ngữ Mẹ Việt, chúng tôi có đề-xuất lối đọc xuôi đọc ngược này trong hai tác-phẩm Tiếng Việt Tuyệt-Vời và Về nguồn. Ngay cả lục bát gián thất, chúng tôi cũng khám phá lối đọc xuôi đọc ngược này, thường thấy trong các thiệp xuân mỗi năm của chúng tôi gửi đến các thân-hữu.

Xin mời đọc TIẾNG VIỆT TUYỆT VỜI, chương 8, tiết §2- HỒN NƯỚC TRONG THƠ VIỆT nơi link => http://doquangvinhvenguon.com/ti7871ng-vi7879t-tuy7879t-v7901i.html

XUÂN THẮM LÀNG, BUÔN
(song thất lục bát thuận nghịch độc liên hoàn)

(đọc xuôi)

Buôn làng mãi in lòng nhung nhớ
Trải lụa vàng hoa gió reo xuân
Xuân tình mạch suối trào tuôn
Làng ơi, luôn thắm sắc xuân, ơi làng!

(đọc ngược)

Xuân reo gió, hoa vàng lụa trải
Nhớ nhung lòng in mãi làng buôn 
Tuôn trào suối mạch tình Xuân,
Làng ơi, Xuân sắc thắm luôn, ơi làng!

(liên hoàn)

Buôn thôn mãi in lòng nhung nhớ
Trải lụa vàng hoa gió reo xuân
 
Xuân tình mạch suối trào tuôn,
v.v…………
 
Đỗ Quang Vinh
(ngày 23 tháng Chạp, năm Tân Sửu (04-2-2021)