Video

Sóng Gió Biển Đông

 

Diễn gỉa Phó chủ tịch ngoại vụ Văn Thơ Lạc Việt, TS Nguyễn Hồng Dzũng.
Thuyết trình về Sóng Gío Biển Đông tại Câu Lạc Bộ/Báo Chí/Mây Bốn Phương
Bắc California.
Số 730 S. 2th Street San Jose CA 95122.
Lúc 1 PM November 14, 2015