Diễn gỉa Phó chủ tịch ngoại vụ Văn Thơ Lạc Việt, TS Nguyễn Hồng Dzũng.
Thuyết trình về Sóng Gío Biển Đông tại Câu Lạc Bộ/Báo Chí/Mây Bốn Phương
Bắc California.
Số 730 S. 2th Street San Jose CA 95122.
Lúc 1 PM November 14, 2015

About the author
Leave Comment