Video

Mạn Đàm cùng cô Vân Lê Chủ Tịch Học Khu East site

Cô Vân Leê chủ tịch học khu East Site, khu vực 7, là ngưới luôn thích làm từ thiện, và chăm lo tới
giáo dục cho các em người Mỹ gốc Việt.