Cô Vân Leê chủ tịch học khu East Site, khu vực 7, là ngưới luôn thích làm từ thiện, và chăm lo tới
giáo dục cho các em người Mỹ gốc Việt.

About the author
Leave Comment