Quốc Nam : Đại Lễ Thượng Kỳ năm thứ 7 tại tiểu bang Washington.

Đại Lễ Thượng Kỳ năm thứ 7 tại tiểu bang Washington.   Chú thích 2 tấm hình: * 2011ThuongKyA.- Kỳ đài Việt-Mỹ trong màn múa lân đốt pháo, sau Lễ Chào Cờ Vàng & mặc niệm chấm dứt. Photo by Master Trịnh H.L. * 2011ThuongKyB.- 3 em được tiền lì xì năm mới nhiều nhất.…

Details

Chinh Nguyên : Thiệp Mời ra mắt Nỗi Niễm Viễn Xứ của nhà thơ Nguyên Hà.

Thu Tới  
 

 

Bứt chiếc lá vàng liệng xuống sông
Biết đời mình cũng thể hư không
Người ơi hãy nhớ vài mơ biếc
Mậy ạ còn vương chút bụi hồng
Tới mãi còn trăng tình khắc khoải
Cười tràn khi mắt lệ mênh mông
Ôi thu nhạc lạc về phương cũ
Ta gọi hồn xưa khát rượu hồng

Hà Trung Yên

Thu Về.
(họa)

Thu vàng lá úa rụng trôi sông
Định luật vô thường có lại không
Năm tháng mỏi mòn nhòa tuyết trắng
THờigian lặng lẽ nhạt môi hồng
Thuyền neo bến cũ sầu cô quạnh
Sương phủ đò xưa gợi nhớ mong
Lạc nẻo thu về chân vội vã
Hồn thơ còn đọng chút hương nồng

Nguyên Hà

Georgia, mạnh hạ năm Tân Mão – 2011
Lê Nhật Thăng.