Cao Bồi Già,  Phương Hoa,  Thơ Đường Xướng Họa

THƠ Đường Xướng Họa: “TỬ TƯỚNG VODKA THẬT ĐÁNG …YÊU”- Cao Bồi Già + Phương Hoa

TỬ TƯỚNG VODKA THẬT ĐÁNG …YÊU

*

Tướng Nga sao giết dễ như mèo?

Chết nhẹ chết nhàng, thật đáng yêu

Cấp tá kiểm xem, toi mấy chục

Binh nhì đếm nữa, thiệt bao nhiêu

Sa Hoàng ngựa đổi ngay không …bại

Đại Đế thân chinh lẹ kẻo …tèo

Đất địch phải vào cho chúng biết…

Vodka mạnh lắm, chớ mà …kiêu…

*

CAO BỒI GIÀ -20-03-2022

BẠI VẪN CÒN KIÊU

(họa)

Puttin cọp dữ giả danh mèo

Chụp mũ người, mong thế giới yêu

Gửi tướng cướp nhà, tiêu nửa tá

Đưa quân chiếm đất, gục nghìn nhiêu

Năm châu trừng phạt, run vài bữa

Thế giới tẩy chay, nhục tí tèo

Đồ tể nhe nanh như nuốt chửng

Cho dù danh bại, vẫn vênh kiêu

*

Phương Hoa – MAR 24th, 2022