Tin Văn Thơ Lạc Việt

Việt Nam : Vấn đề Hiến Pháp

 

Chủ tịch Quốc hội đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng 
vi phạm Hiến pháp,vi phạm Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân Quyền,

vi phạm
Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị …:

Điều 69 Hiến pháp Việt Nam 1992 qui định: “công dân có quyền tự do 

ngôn luận, tự do báo chí…”

 

Điều 19 Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền năm 1948  : “Ai cũng có 
quyền tự do bày tỏ quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này 
bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và 
quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi 
phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia”.

Điều 19 Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị:

 “Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm cả
quyền tự do tìm kiếm, nhận và truyền đạt mọi loại tin tức, ý kiến, không 

phân biệt ranh giới, hình thức tuyên truyền miệng, hoặc bằng bản viết,
in, hoặc bằng hình thức nghệ thuật hoặc thông qua mọi phương tiện đại
chúng khác tùy theo sự lựa chọn của họ.”

Đảng cảnh cáo việc góp ý Hiến pháp

Cập nhật: 15:37 GMT – thứ tư, 27 tháng 2, 2013
Thưa Mẹ, thưa Đảng

Thùy Linh

Các bài liên hệ
error: Content is protected !!