Thơ

Trưng Nữ Vương.

Hai Bà Trưng: sanh vào năm 14 Sau Công Nguyên, con của Lạc Tướng vùng châu Phong, dòng dõi Hùng Vương, họ Lạc. Cha mất sớm, Mẹ là Man Thiện nuôi dạy theo cung cách con nhà võ, với tinh thần  thượng võ.
Về tên Trưng Trắc và Trưng Nhị, vì chị em Bà song sanh nên được đặt là ” trứng trắc ” và ” trứng nhì ” theo ngôn ngữ dân gian nuôi tằm thuở ấy.
Trưng Trắc kết hôn với Thi Sách, con Lạc tướng châu Diên. Hai người rất tâm đầu ý hợp về việc chống ngoại xâm, giặc Hán. Ông Thi Sách bị tên Tô Định, viên Thái Thú Hán quan lừa giết.
Nước mất, nhà tan, Bà cùng em Trưng Nhị nổi trống khởi nghĩa tại Mê Linh – Tiếng Trống Mê Linh –  vào muà Xuân năm 40, nhiều nơi hưởng ứng. Hai Bà đaị thắng. Tên Tô Định vắt giò lên cỗ, ôm nỗi nhục chạy về Tàu….
Bà Trưng Trắc lên ngôi tức vị Trưng Nữ Vương…, lấy Mê Linh làm Kinh Đô năm 40 SCN
Bà Trưng khởi nghiệp từ năm ( 40 – 43 SCN ). Hai Bà song sanh vào năm 14 SCN, khởi nghĩa vào khoảng 27 tuổi Việt. Tuẫn tiết, trầm mình tại Hát Giang lúc 30 tuổi ….!!!
Hát Giang: khúc sông Đáy, giữa huyện Phú Thọ  –  Đan Phượng
Mê Linh xưa: khu vực rộng gồm Vĩ̉nh Phúc, Hà Tây, Yên Bái…

1- Trưng Nữ Vương ( 14 – 43 scn )
Tiếng trống trầm hùng buổi xuất chinh…
Trưng Vương dõng dạc giữa muôn binh
Trước nguyền giết giặc tròn ân nước
Sau quyết diệt thù vẹn chữ tình
Tô Định khiếp kinh ôm nhục nhã
Bà Trưng rạng rỡ ướp quang vinh
Ba năm tức vị Vương Trưng nữ
Ngùi… sóng Cẩm Khê thệ hủy mình…!!
                    Nguyễn Minh Thanh cẩn tác
Tưởng Niệm Hai Bà
Trưng nữ anh hùng lập chiến công
Phương danh lồng lộng ánh dương hồng
Mê Linh trống nổi ban quân lệnh
Giao Chỉ binh reo hiệp chữ đồng
Giặc Hán bôn đào qui xứ sở
Quân Nam oanh liệt cứu non sông
Thất cơ Em, Chị… xuôi dòng Hát
Chênh chếch trăng soi… mãi chạnh lòng…!!
               Nguyễn Minh Thanh cẩn tác