MỪNG SINH NHẬT 91

CỤ HÀ THƯỢNG NHÂN

 

BÀI XƯỚNG

Chúc thọ Hà Quân chín mốt tuổi,

Đường xa gánh nặng vai chưa mỏi.

Công danh, Phú quý lòng không tham

Uy vũ, ngục tù chí chẳng đổi.

Ngọn bút vẫy vùng lửa hận dâng,

Lời thơ sang sảng sóng thù nổi.

Chim Hồng tạm nghỉ cánh bay cao,

Vẫn giữ niềm tin ngày quật khởi.

15-1-2009   VŨ ĐỨC NGHIÊM

 

 BÀI HỌA

Chỉ còn chín năm đầy trăm tuổi,

Tranh đấu triền miên không mệt mỏi.

Phú quý, Công danh lòng chẳng tham,

Ngục tù, uy vũ chí không đổi.

Vẫy vùng bút thép lửa thù dâng,

Sang sảng thơ ngông sóng hận nổi.

Hồng hộc tạm ngừng bay ngút trời,

Quốc  Gia thịnh trị đã sơ khởi.

20-1-2009   TRƯỜNG GIANG

 

About the author
Leave Comment