Lịch Sử Việt Nam bằng tranh và hai thứ tiếng Việt Anh cho con cháu chúng ta:

 

Trở Về Trang Gốc Lịch Sử Việt Nam    Trở Về Trang Gốc Vietlist.us

Lịch Sử Việt Nam – phần Dẫn Nhập

Kính xin hồn thiêng sông núi phù hộ cho dân tộc Việt Nam sớm chiến thắng tất cả mọi thế lực độc tài, tàn ác để xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ trong tình yêu thương của dân tộc và của toàn thể loài người.
TVN.

Tặng vợ và các con thương yêu.
Mong các con sẽ là những chiến sĩ chiến đấu cho tự do, dân chủ cho Việt Nam và chiến đấu cho lẽ công bình, bác ái cho nhân loại.
TVN.

Xin tri ân đồng bào và chiến sĩ VNCH đã và đang hy sinh cuộc đời để đấu tranh cho người dân Việt được tự do, dân chủ, nhân quyền và ấm no.
Thương tặng cha, má, anh chị em và G.
CLG.


Kính thưa quý đọc giả,

Chúng tôi có những đứa con còn nhỏ, biết đọc biết nói tiếng Việt chút đỉnh. Cũng giống như các bậc cha mẹ khác, chúng tôi muốn dạy con cháu chúng tôi lịch sử Việt Nam để sau nầy dù sống ở nơi đâu chúng sẽ không quên đất nước, cội nguồn.

Chúng tôi biên soạn cuốn Việt Sử bằng tranh nầy cho các em nhỏ, có hoàn cảnh tương tự con cháu của chúng tôi . Chúng tôi nghĩ rằng một quyển lịch sử bằng tranh sống động, đơn giản với 2 ngôn ngữ Việt-Anh sẽ dể lôi cuốn đọc giả trẻ.

Đọc sách sử của tiền nhân để lại, chúng tôi bùi ngùi, rung cảm trước lòng can đảm, tận tụy của các bậc anh hùng đã hy sinh thân mình bảo vệ non sông. Chúng tôi rơi lệ khi nghe lời khuyên con của ông Nguyễn Phi Khanh nói với ông Nguyễn Trãi. Chúng tôi đã khóc khi giặc giết ông Trần Bình Trọng, chém anh hùng Nguyễn Thái Học và sát hại anh hùng Nguyễn Trung Trực của chúng ta.

Chúng tôi nghĩ rằng đọc sử sách để hiểu gốc gác nguồn cội là điều quan trọng. Nhưng hiểu rõ những gì đang xảy ra cho đất nước để có những quyết định, đóng góp cho tương lai có khi còn quan trọng hơn. Chúng tôi xin viết lên những gì chúng tôi đã nghe, đã thấy trên đất nước của chúng ta, kèm theo những lời bình luận theo nhãn quan của chúng tôi. Dù rằng Việt Nam đã hết chiến tranh từ lâu, những nỗi khổ đau mà dân tộc ta đang phải gánh chịu từ những người đã sinh ra cùng một bọc ngày càng thêm vô lý. Chúng tôi nghĩ rằng sự thật phải được trình bày để con cháu chúng ta có một lựa chọn đúng đắn cho tương lai.

Chúng tôi cám ơn họa sĩ Vi Vi đã bỏ công lao vẽ cho chúng tôi những bức tranh công phu, sống động. Xin cám ơn bạn bè đã khuyến khích và đóng góp công của cho quyển sách được thành hình. Chúng tôi sẵn sàng đón nhận lời chỉ bảo của tất cả quý vị.

 

California, ngày 12 tháng 12 năm 2000.
Thay mặt ban biên tập,
Trần Việt Nam.


INTRODUCTION

The history of Vietnam is a history of a five-thousand-year struggle for a better life both physically and mentally. The country and the people have gone through many stages, from the bottom of the pit to the peak of the mountain, from the glorious Hoa Binh civilization to the one- thousand-year Chinese domination, from the hundred-year French colonization to the days of Revolution for Independence. In 1945, Vietnam gained its Independence from France, yet, the Communist Party cunningly stole the credits from the people, stole the credit from nationalist parties, and later, imposed a brutal and totalitarian regime over Vietnam. Since 1975, approximately 2 million people fled the country to find Freedom.

The Vietnamese Communist Party has a wild dream that one day it will govern the Vietnamese overseas and it will drive the Vietnamese overseas to do things according to its wish. For this reason, the Party has sent many intelligent agents overseas to penetrate into Vietnamese Communities all over the world, and these agents tried to create schisms and divisions within the Vietnamese Communities. In 1999, Tran Truong hang the picture of Ho Chi Minh and the Communist flag in Southern California, thousands of people protested to demonstrate that they fled the country because of Communism, because they want to have Freedom.

In July, 2000, William Joiner Center of University of Massachusetts received a fund from the Rockefeller Foundation to do a study of the Vietnamese overseas. William Joiner Center phrased the title of this extensive research as “Reconstructing Identity and Place in the Vietnamese Diaspora.” William Joiner Center invited two guests from Vietnam, Mr. Hoang Ngoc Hien and Nguyen Hue Chi, to be the writers of this research. Hoang Ngoc Hien and Nguyen Hue Chi are high rank cadres of the Vietnam Communist Party. This is an insult to Vietnamese Nationalists because the research is not objective, favoring the Communist, similarly to asking the Nazis to write the experience and the history of the Jews. The inflictor is writing the experience of the victims! Vietnamese abroad protested vehemently and requested William Joiner Center to reconsider its decision. There is a lawsuit going on against William Joiner Center because of the above event.

Young Vietnamese generations who have been raised or born and raised in Europe, in America, in Australia and other places outside of Vietnam do not have enough materials to learn the true history of Vietnam. Furthermore, the Vietnamese Communist has sent thousands of documents to American archives and library, and these documents depict falsely the modern history of Vietnam in the 20th century. This is a danger to future Vietnamese generations. For this reason, the Vietnamese People’s Action Movement publishes the history of Vietnam in picture and in bilingual for kids to help them grasp the basic understanding of Vietnam history. Hopefully this work promote a will in young Vietnamese to participate in revolutionary activities dissolving Communism and its devilish regime.

Hoang Duy Hung, Esquire.
President of the Vietnamese People Action Movement.


 

Lời Giới Thiệu

Lịch sử Việt Nam là một lịch sử 5 ngàn năm tranh đấu cho một cuộc sống tốt đẹp hơn trên cả hai phương diện tinh thần và vật chất. Đất nước và dân tộc đã trải qua nhiều giai đoạn, từ tận bùn đen đến đỉnh núi cao, từ vinh quang văn hóa Hòa Bình cho đến một ngàn năm dưới ách đô hộ Trung Hoa, từ một trăm năm thực dân Pháp cai trị cho đến những ngày Cách Mạng Cho Độc Lập. Năm 1945, Việt Nam giành được độc lập khỏi bàn tay Pháp, nhưng Đảng Cộng Sản Việt Nam đã quỷ quyệt cướp công của toàn dân, cướp công các đảng phái quốc gia, và sau đó, áp đặt một thể chế tàn ác và toàn trị lên trên toàn cõi đất nước. Từ năm 1975, khoảng 2 triệu người vượt thoát khỏi nước để đi tìm Tự Do.

Đảng Cộng Sản Việt Nam có một giấc mơ huyễn hoặc là một ngày nào đó họ sẽ khống chế người Việt hải ngoại để người Việt hải ngoại làm theo ý họ muốn. Vì lý do này, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã gởi rất là nhiều tình báo viên xâm nhập vào trong các cộng đồng người Việt, và những tình báo viên này cố gắng tạo những nghi kỵ và chia rẽ trong các Cộng Đồng Người Việt. Năm 1999, Trần Trường treo ảnh Hồ Chí Minh và cờ Cộng Sản ở Nam California, hàng ngàn người biểu tình để nói lên họ trốn chạy khỏi Việt Nam là vì chủ nghĩa Cộng Sản, là vì họ muốn được có Tự Do.

Vào tháng 7 năm 2000, Trung Tâm William Joiner của Đại Học Massachusetts nhận một quỹ tài trợ từ Rockefeller Foundation để làm một cuộc nghiên cứu về những người Việt ở hải ngoại. Trung Tâm William Joiner đã chọn đề tài cho việc nghiên cứu bề thế này là “Tái Cấu Tạo Căn Cước và Nơi Chốn trong Cộng Đồng Người Việt Lưu Lạc.” Trung Tâm William Joiner mời hai người khách từ Việt Nam, ông Hoàng Ngọc Hiến và ông Nguyễn Huệ Chi, làm soạn giả cho công trình nghiên cứu này. Ông Hoàng Ngọc Hiến và ông Nguyễn Huệ Chi là những cán bộ cao cấp của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Đây là một sự sỉ nhục đối với người Việt Quốc Gia vì việc nghiên cứu này không có khách quan, nghiêng về phía Cộng Sản, giống y như là yêu cầu Đức Quốc Xã viết về kinh nghiệm và lịch sử của người Do Thái vậy. Kẻ gây ra đau khổ lại là người viết về kinh nghiệm của những nạn nhân! Người Việt hải ngoại biểu tình phản đối kịch liệt và yêu cầu Trung Tâm William Joiner hãy xét lại quyết định của họ. Vì sự kiện trên, một vụ án tố Trung Tâm William Joiner đang được tiến hành.

Những thế hệ trẻ Việt Nam lớn lên, hoặc sinh ra và lớn lên ở Âu Châu, Mỹ Châu, Úc Châu, hoặc một vài nơi khác ở ngoài Việt Nam không có đủ tài liệu để tìm hiểu về lịch sử thật của Việt Nam. Hơn nữa, Đảng Cộng Sản Việt Nam gởi hàng ngàn tài liệu vào trong các thư phòng, trong các thư viện, và những tài liệu này diễn tả cách sai lạc lịch sử cận đại của Việt Nam trong thế kỷ 20. Đây là một nguy hại cho thế hệ tương lai của người Việt. Vì lý do này, Phong Trào Quốc Dân Việt Nam Hành Động in quyền sử Việt Nam bằng hình và bằng song ngữ để giúp cho những em trẻ nắm bắt sự hiểu biết căn bản về lịch sử Việt Nam. Hy vọng việc làm này kích thích ý chí trong giới trẻ Việt Nam tham gia vào những công tác cách mạng đấu tranh giải thể chủ nghĩa Cộng Sản và cơ chế ác quỷ này.

Luật Sư Hoàng Duy Hùng,
Chủ Tịch Ban Chấp Hành Trung Ương Phong Trào Quốc Dân Việt Nam Hành Động.


INTRODUCTION

L’histoire du Vietnam est une histoire de cinq mille ans de lutte pour une vie meilleure à la fois physique et mentale. Le pays et le peuple ont parcouru de nombreuses étapes, du fond le plus obscur de la vallée jusqu’au sommet de la montagne, de la glorieuse civilisation de Hoa Binh à celle de mille ans de domination chinoise, des cent ans de colonisation française à la Révolution pour l’Indépendance. En 1945, le Vietnam a accédé à l’indépendance de la France, mais le Parti Communiste en a sournoisement volé le bénéfice au peuple, en a volé le bénéfice aux partis nationalistes et, plus tard, a institué un régime brutal et totalitaire sur le Vietnam. Depuis 1975, environ 2 millions de personnes ont fui le pays pour trouver la liberté.

Le Parti Communiste Vietnamien a le rêve fou qu’un jour il gouvernera les Vietnamiens vivant à l’étranger et qu’il les incitera à faire les choses selon son désir. Pour cette raison, le Parti a envoyé de nombreux agents secrets outre-mer pour pénétrer toutes les communautés Vietnamiennes du monde, et ses agents ont essayé de créer des schismes et des divisions au sein de ces communautés. En 1999, lorsque Trân Truong accrocha le portrait de Ho Chi Minh et le drapeau Communiste en Californie du Sud, des milliers de personnes protestèrent pour démontrer qu’ils avaient fui le pays à cause du communisme, parce qu’ils voulaient être libres.

En Juillet 2000, William Joiner Center de l’Université du Massachusetts, reçut un fond de la Fondation Rockefeller pour faire une étude sur les Vietnamiens vivant à l’étranger. William Joiner Center adopta pour le titre de sa recherche approfondie "La reconstruction de l’identité et la Place de la diaspora Vietnamienne." William Joiner Center invita deux Vietnamiens du Vietnam, M. Hoang Ngoc Hien et Nguyen Hue Chi, pour être les rédacteurs de ces travaux de recherche. Hoang Ngoc Hien et Nguyen Hue Chi sont des cadres de haut rang du Parti Communiste Vietnamien. Ceci est une insulte aux Vietnamiens nationalistes parce que la recherche n’est pas objective; elle favorise les Communistes comme si l’on avait demandé aux nazis d’écrire l’expérience et l’histoire des Juifs. Le bourreau rédige l’expérience des victimes! Les Vietnamiens de l’étranger protestèrent avec véhémence et demandèrent à William Joiner Center de reconsidérer sa décision. Un procès est toujours en cours contre William Joiner Center en raison de cet événement.

Les jeunes générations de Vietnamiens qui ont été élevés ou sont nés et ont été élevés en Europe, en Amérique, en Australie et dans d’autres pays hors du Vietnam n’ont pas suffisamment de sources d’information pour apprendre la véritable histoire du Vietnam. En outre, les Communistes Vietnamiens ont envoyé des milliers documents aux Américains pour leurs archives et leur bibliothèque, et ces documents représentent faussement l’histoire moderne du Vietnam du 20e siècle. Ceci est un danger pour les futures générations de Vietnamiens. Pour cette raison, le Mouvement d’Action Populaire Vietnamien publie l’histoire du Vietnam en images et en version trilingue pour les enfants afin de les aider à saisir les notions de base de l’histoire du Vietnam. Espérons que ce travail servira à donner la volonté aux jeunes Vietnamiens de participer à des activités révolutionnaires pour l’abolition du communisme et son régime diabolique.

Monsieur Hoang Duy Hung
Président du Mouvement d’Action Populaire Vietnamienne.

 


Tượng vua Quang Trung ở Qui Nhơn

http://www.vietlist .us/VietHistory/ Index.htm

Xin click vào link để đọc tiếp lịch sử Việt Nam bằng tranh

About the author
Leave Comment