Hiện  Tượng  “Biến  Động  Miền  Trung”

Thưa Quý Bạn,

Nếu Quý Bạn nào chưa có dịp đọc Biến Động Miền Trung.

Đây là những gì về Biến Động Miền Trung –Audio & Text– Mời Bạn vào LINKs
bên dưới:

Chúc Quý Bạn An Vui và Sức Khoẻ !

Biến Động Miền Trung Bài
#1)<http://biendongmientrung-lienthanh.blogspot.com/2009/06/bien-ong-mien…>

Biến Động Miền Trung Bài
#2)<http://biendongmientrung-lienthanh.blogspot.com/2009/06/bien-ong-mien…>

Biến Động Miền Trung Bài
#3)<http://biendongmientrung-lienthanh.blogspot.com/2009/06/bien-ong-mien…>

Biến Động Miền Trung Bài
#4<http://biendongmientrung-lienthanh.blogspot.com/2009/06/bien-ong-mien…>

Biến Động Miền Trung Bài
#5<http://biendongmientrung-lienthanh.blogspot.com/2009/06/bien-ong-mien…>

Biến Động Miền Trung Bài
#6<http://biendongmientrung-lienthanh.blogspot.com/2009/06/bien-ong-mien…>

Biến Động Miền Trung Bài
#7<http://biendongmientrung-lienthanh.blogspot.com/2009/06/bien-ong-mien…>

Biến Động Miền Trung Bài
#8<http://biendongmientrung-lienthanh.blogspot.com/2009/06/bien-ong-mien…>

Biến Động Miền Trung Bài
#9<http://biendongmientrung-lienthanh.blogspot.com/2009/06/bien-ong-mien…>

Biến Động Miền Trung Bài
#10<http://biendongmientrung-lienthanh.blogspot.com/2009/06/bien-ong-mien…>

Biến Động Miền Trung Bài
#11<http://biendongmientrung-lienthanh.blogspot.com/2009/06/bien-ong-mien…>

Biến Động Miền Trung Bài
#12<http://biendongmientrung-lienthanh.blogspot.com/2009/06/bien-ong-mien…>

Biến Động Miền Trung Bài #13-Tạm
Hết<http://biendongmientrung-lienthanh.blogspot.com/2009/06/bien-ong-mien…>

Sự Thật Về Thích Đôn
Hậu<http://biendongmientrung-lienthanh.blogspot.com/2009/06/su-that-ve-th…>

Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc
Loan<http://biendongmientrung-lienthanh.blogspot.com/2009/06/thieu-tuong-n…>

Quan Điểm về Ông Liên
Thành<http://biendongmientrung-lienthanh.blogspot.com/2009/09/quan-iem-ve-o…>

         *=  *  =*

Audio:  -Biến Động Miền Trung
#1-10<http://biendongmientrung-lienthanh.blogspot.com/2009/07/audio-bien-on…>

Audio:  -Biến Động Miền Trung #11-21
Hết<http://biendongmientrung-lienthanh.blogspot.com/2009/07/audio-bien-on…>

Audio:  -Huy Phương PV Ông Liên
Thành<http://biendongmientrung-lienthanh.blogspot.com/2009/09/chuong-trinh-…>

Audio:  -Bùi Dương Liêm PV Liên Thành Hoa Thịnh
Đốn<http://biendongmientrung-lienthanh.blogspot.com/2009/09/lien-thanh-tr…>

Audio:  -Liên Thành Trả Lời SBS Radio Úc
14-16/7/2009<http://biendongmientrung-lienthanh.blogspot.com/2009/07/lien-thanh-tr…>

Audio:  -Liên Thành Hội Luận Melbourne Úc
19/7/2009<http://biendongmientrung-lienthanh.blogspot.com/2009/07/lien-thanh-ho…>

Audio:  -Liên Thành Hội Luận Úc
18/7/2009<http://biendongmientrung-lienthanh.blogspot.com/2009/07/bien-ong-mien…>

Audio:  -Liên Thành Trả Lởi Một Số Thắc Mắc Trong Bài Về
TCS<http://biendongmientrung-lienthanh.blogspot.com/2009/06/lien-thanh-vi…>

Audio:  -Liên Thành Trả Lời PV về giặc Trịnh Công Sơn
27/6/2009<http://biendongmientrung-lienthanh.blogspot.com/2009/06/lien-thanh-tr…>

Audio:  -Trịnh Công Sơn Và Những Hoạt  Động Nằm
Vùng<http://biendongmientrung-lienthanh.blogspot.com/2009/05/trinh-cong-so…>

Audio:  -Sư Công An, Sư Quốc Doanh Mở Nhiều Chùa Hải
Ngọai<http://biendongmientrung-lienthanh.blogspot.com/2009/05/ghpg-su-cong-…>

Audio:  -Sự Thật Về Thích Đôn
Hậu<http://biendongmientrung-lienthanh.blogspot.com/2009/05/ghpgvntn-su-t…>

 

  BienDongMienTrung.doc
67K Download

 

About the author
Leave Comment