Đây là phần đẹp đẽ của
                                   Sàigòn
hôm nay……..
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

Đã xem Saigon đẹp lắm Saigon ơi Saigon ơi !
bây giờ mời xem Saigon sau tấm bình phong …

                                                                     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About the author
Leave Comment