Hình ảnh đẹp

Những hình ảnh trái ngược của Sài Gòn hôm nay


Đây là phần đẹp đẽ của
                                   Sàigòn
hôm nay……..
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

Đã xem Saigon đẹp lắm Saigon ơi Saigon ơi !
bây giờ mời xem Saigon sau tấm bình phong …