Click a date on any calendar…….

Xin quí vị click vào bất cứ ngày nào quí vị muốn biết có gì sẩy ra trong ngày vào những năm trước. 

What Happened On This Day…  

 

January

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 

 

February

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
 

 

March

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 

 

April

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 

 

May

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 

 

June

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 

 

July

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 

 

August

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 

 

September

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 

 

October

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
<ɄIV> 

 

November

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 

 

December

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
About the author
Leave Comment