Biên khảo

Hỏi Ngã Tự Vị

By Doanh Doanh

Dạng flipbook có vài điểm đặc biệt dễ dùng:
Chỉ bấm nhẹ cạnh bên phải hay bên trái của screen thì trang lật qua phải hay trái.
Phía dưới trang, có vài ký hiệu, ký hiệu đầu có 4 hình vuông nhỏ. Khi bấm vào ký hiệu này, ta thấy màn hình có nhiều trang nhỏ với số trang. Chỉ cần chạm vào một trang nhỏ đó, thì trang đó mở ra. Ví dụ ta muốn xen vần NG, mục lục cho biết vần này bắt đầu từ trang 60. Vì flipbook ghi số trang từ trang bìa, nên vần NG bắt đầu từ trang 61. Ta bấm vào trang 61 sau khi mở ký hiệu 4 hình vuông nhỏ. Trang 61 mở ra ngay, thay vì phải lật từng trang như dạng cũ.
https://fliphtml5.com/oimsx/uwjp/  

GERMANY, 14.02.2021

TẠP CHÍ DÂN VĂN


Xin quý vị click vào hình đễ đọc.