Thơ Đường THUẬN NGHỊCH ĐỘC: XUÂN CHÀO TẾT

XUÂN CHÀO TẾT

(Thủ vỹ ngâm – Thuận nghịch độc – 1 X 12)

  1. Bài chính:

(Thuận độc)

Xuân chào đón Tết rực vườn hoa

Cảnh sắc xinh tươi đẹp ngọc ngà

Dâng ngập ý lời gieo vận đối

Trải tuôn tình nghĩa kết thơ hoà

Lâng lâng cánh phấn mai lơi lả

Bảng lảng tơ vàng bướm nhẩn nha

Trần thế tỏa quang ngời sắc thắm

Xuân chào đón Tết rực vườn hoa

2.       Nghịch độc:

Hoa vườn rực Tết đón chào Xuân

Thắm sắc ngời quang tỏa thế trần

Nha nhẩn bướm vàng tơ lảng bảng

Lả lơi mai phấn cánh lâng lâng

Hòa thơ kết nghĩa tình tuôn trải

Đối vận gieo lời ý ngập dâng

Ngà ngọc đẹp tươi xinh sắc cảnh

Hoa vườn rực Tết đón chào Xuân

  • Cắt 2 chữ đầu mỗi câu trong bài chính, thành bài ngũ ngôn:

Đón Tết rực vườn hoa

Xinh tươi đẹp ngọc ngà

Ý lời gieo vận đối

Tình nghĩa kết thơ hoà

Cánh phấn mai lơi lả

Tơ vàng bướm nhẩn nha

Tỏa quang ngời sắc thắm

Đón Tết rực vườn hoa

4.       Cắt 2 chữ cuối mỗi câu trong bài chính, đọc ngược thành bài ngũ ngôn thứ 2:

Rực Tết đón chào Xuân

Ngời quang tỏa thế trần

Bướm vàng tơ lảng bảng

Mai phấn cánh lâng lâng

Kết nghĩa tình tuôn trải

Gieo lời ý ngập dâng

Đẹp tươi xinh sắc cảnh

Rực Tết đón chào Xuân

5.       Cắt 3 chữ cuối mỗi câu trong bài chính, thành bài thơ 4 chữ:

Xuân chào đón Tết

Cảnh sắc xinh tươi

Dâng ngập ý lời

Trải tuôn tình nghĩa

Lâng lâng cánh phấn

Bảng lảng tơ vàng

Trần thế tỏa quang

Xuân chào đón Tết

6.       Cắt 3 chữ cuối mỗi câu trong bài chính, chuyển ngược dưới lên thành bài thơ 4 chữ thứ 2:

Tết đón chào Xuân

Quang tỏa thế trần

Vàng tơ lảng bảng

Phấn cánh lâng lâng

Nghĩa tình tuôn trải

Lời ý ngập dâng

Tươi xinh sắc cảnh

Tết đón chào Xuân

7.       Cắt 3 chữ đầu mỗi câu trong bài chính, thành bài thơ 4 chữ thứ 3:

Tết rực vườn hoa

Tươi đẹp ngọc ngà

Lời gieo vận đối

Nghĩa kết thơ hoà

Phấn mai lơi lả

Vàng bướm nhẩn nha

Quang ngời sắc thắm

Tết rực vườn hoa

8.       Cắt 3 chữ đầu mỗi câu trong bài chính, chuyển ngược dưới lên thành bài thơ 4 chữ thứ 4:

Hoa vườn rực Tết

Thắm sắc ngời quang

Nha nhẩn bướm vàng

Lả lơi mai phấn

Hòa thơ kết nghĩa

Đối vận gieo lời

Ngà ngọc đẹp tươi

Hoa vườn rực Tết

9.       Cắt 4 chữ đầu mỗi câu của bài chính, thành bài thơ 3 chữ:

Rực vườn hoa

Đẹp ngọc ngà

Gieo vận đối

Kết thơ hoà

Mai lơi lả

Bướm nhẩn nha

Ngời sắc thắm

Rực vườn hoa

10.     Cắt 4 chữ cuối mỗi câu trong bài chính, ngược từ dưới lên thành bài thơ 3 chữ thứ 2:

Đón chào Xuân

Tỏa thế trần

Tơ lảng bảng

Cánh lâng lâng

Tình tuôn trải

Ý ngập dâng

Xinh sắc cảnh

Đón chào Xuân

11.     Dùng 3 chữ đầu trong câu 8 của bài chính “thuận độc (bài 1) đảo ngược lại rồi thay cho 3 chữ cuối của câu 1, bài 1, và tiếp tục hoán đổi từ dưới lên cho đến hết 8 câu, thành một bài thất ngôn bát cú khác:

Xuân chào đón Tết, đón chào Xuân

Cảnh sắc xinh tươi tỏa thế trần

Dâng ngập ý lời tơ bảng lảng

Trải tuôn tình nghĩa cánh lâng lâng

Lâng lâng cánh phấn tình tuôn trải

Bảng lảng tơ vàng ý ngập dâng

Trần thế tỏa quang xinh sắc cảnh

Xuân chào đón Tết, đón chào Xuân

12.     Dùng 3 chữ đầu trong câu 8 của bài “nghịch độc” (bài 2), đảo ngược lại rồi thay cho 3 chữ cuối của câu 1, bài 2, và tiếp tục hoán đổi từ dưới lên cho đến hết 8 câu, thành bài thất ngôn bát cú khác thứ 2:

Hoa vườn rực Tết rực vườn hoa

Thắm sắc ngời quang đẹp ngọc ngà

Nha nhẩn bướm vàng gieo vận đối

Lả lơi mai phấn kết thơ hòa

Hòa thơ kết nghĩa mai lơi lả

Đối vận gieo lời bướm nhẩn nha

Ngà ngọc đẹp tươi ngời sắc thắm

Hoa vườn rực Tết rực vườn hoa

Phương Hoa – Xuân Canh Tý – 2020