Minh Thúy,  Tin Buồn: Phân Ưu

Vĩnh biệt Thi sĩ Trịnh Cơ

Vĩnh Biệt Thi Nhân Trịnh Cơ
Buốt nhói tim lòng khóc Trịnh Cơ
Hung tin gởi đến có ai ngờ
Duyên sinh hội tụ đà in phút
Nghiệp tử chia ly đã điểm giờ
Chấm dứt thi đàn thôi ý nhạc
Không còn xướng họa nghẹn lời thơ
Vô thường cuộc sống người yên nghỉ
Lạnh lẽo thu buồn tiếc ngẩn ngơ
             Minh Thúy Thành Nội
                Tháng 11/2/2023