Đỗ Quang Vinh

Lại Đến Tết

Lại Đến Tết

(thất ngôn bát cú thuận nghịch độc)

(đoc xuôi)

Khôi tinh ánh nắng loá mây trời,

Bạch cúc hoa vờn gió lả lơi.

Sôi réo dậy vang lừng nhạc tấu,

Núi sông bừng sống mạch tràn khơi.

Nơi nơi trống phách mừng lân múa,

Nghẽn phố, đèn hoa rực sáng ngời.

Tươi thắm áo màu phô chốn chốn,

Coi đây, lại đến Tết, nè coi!

Lại Đến Tết

(đọc ngươc)

Coi nè, Tết đến, lại đây coi!

Chốn chốn phô màu áo thắm tươi.

Ngời sáng rực hoa đèn, phố nghẽn

Múa lân mừng phách trống nơi nơi

Khơi tràn mạch sống, bừng sông núi

Tấu nhạc lừng vang, dậy réo sôi

Lơi lả gió vờn hoa cúc bạch

Trời mây loá nắng ánh tinh khôi.

Đỗ Quang Vinh