THÔNG CÁO CNG ĐNG

          về vic

GIẢI TÁN T CHC LƯƠNG TÂM CÔNG GIÁO

 

     Trong thi gian qua, cp v chng ông bà Lê Văn Ý, Cao Th Tình, trong tư cách là thành viên ca tchc Lương Tâm Công giáo, đã phm nhiu sai lm, vượt ra ngoài ni qui, mang tính cht bè phái, gây chia r, làm đ v thêm cng đng vn đã b phân hóa trm trng, t đó làm mt uy tín ca T Chc. Trong phiên hp ti ngày 13-3-2008, khi b các thành viên khác phê bình xây dng, c hai v chng ông Ý đã gin d đng lên bra v trong lúc còn đang hp.

     Nhận thy s đoàn kết trong t chc không th hàn gn được na, nhng thành viên còn ngi li hp đành phi gii quyết theo Ni Qui là đt ra vn đ gii tán t chc. Tt c mi người đu biu quyết đng ý chp thun gii tán, tr ra ông Đng Đình Hin, người đã nht quyết t nhim chc v ch tch LTCG t trước, không có ý kiến. Ông Hin hai ln xác nhn sau đó trong bui hp là ông b phiếu trng. T Chc LTCG như vy ch còn li hai v chng ông bà Lê Văn Ý, Cao Th Tình.

    Chiếu kết qu đu phiếu trên, chiếu Ni Qui LTCG điu 29 chương VI, t chc LTCG đương nhiên đã bgii tán. Vì thế, chúng tôi xin trân trng thông báo cùng toàn th cng đng: tchc LTCG đã chính thc được gii th, và ngưng mi hot đng k t ngày 13-3-2008. Nhng vic làm ca ông bà Lê Văn Ý, Cao Th Tình nhân danh LTCG sau ngày 13-3-2008 nếu có đu là tiếm danh.

     Vấn đ còn li đi vi LTCG là thanh toán tài sn ca t chức do ông bà Lê Văn Ý qun lý và th quĩ.
Tài s
n này gm mt s dng c dùng cho vic làm truyn thông như laptop,
computer, máy nh, máy thâu thanh và edit v.v. và khong 17.000 (mười by ngàn) US dollars. Chúng tôi không đòi phân chia s tài sn này mc du là ca chung, mà ch yêu cu ông bà Lê Văn Ý thi hành Ni Qui, bán s dng c, gom li thành tin giúp các công tác xã hi ca cng đng, hoc gi v ym tr các hot đng đu tranh chính đáng trong nước. Chúng tôi không cn biết ông bà Ý, Tình hot đng gì, nếu có thì yêu cu ông bà b tin túi ra mà làm đ gi đúng cam kế
t khi gia
nh
p là thành viên t chc LTCG phi hành đng đúng vi lương tâm ca mt ngườ
i công giáo chính tr
c.

     Sau cùng, chúng tôi xin trân trọng gi đến các quí v ân nhân, các nhà ho tâm, các cơ s thương mi đăng qung cáo trên chương trình phát thanh ca chúng tôi, các t chc trong cng đng, nhng người bn phương xa, và tt c mi người li cám ơn sâu xa và chân thành nht ca chúng tôi. Trong nhiu năm qua, quí v đã không ngng khuyến khích, giúp đ, ym tr tinh thn hoc vt cht cho LTCG. Cu xin s bng an và đoàn kết
cho t
t c mi người trong cng đ
ng.

     Kính thông báo

 

        San Jose, ngày 25 tháng 3 năm 2008

Thay mặt các thành viên đng thun gii tán LTCG

Huỳnh Viết Diu

Nguyên phó chủ tch ni v LTCG

Nhắn Ông Đặng Đình Hiền Lương Tâm Công Giáo:

LƯƠNG-TÂM TRƯỚC HẾT CẦN PHẢI LƯƠNG-THIỆN

Mục đích của bài viết này là nhằm chỉ ra những việc làm thiếu lương thiện của ông Đặng Đình Hiền, nguyên chủ tịch Lương Tâm Công Giáo (LTCG), chung quanh vấn đề tổ chức này bị giải tán. Xin nói rõ, đây là một việc chẳng đặng đừng. Trong khi chúng tôi muốn sự việc qua đi một cách êm thắm vì muốn tôn trọng, và giữ thể diện cho ông, thì ông Hiền đã 2 lần lên tiếng công khai trên báo chí và trên internet tuyên bố những điều hoàn toàn sai sự thật.
Lần thứ nhất ông Hiền xác nhận trong buổi lễ “Đánh Dấu Một Năm Phiên Tòa Bịt Miệng” tại thư viện Martin Luther King góc đường số 4 và San Fernando, San Jose ngày 30-3-2008, và được nhà báo Du Phong tường thuật lại trên tờ Saigon USA ngày 01-4-08 rằng ông là Chủ Tịch đương nhiệm của LTCG, trong khi chính ông đã nhiều lần dứt khoát từ bỏ chức vụ chủ tịch trong phiên họp ngày 13-3-2008, và còn nhiều lần trước đó nữa.
Lần thứ hai, trong “Lời Cảm Tạ” khán thính giả của LTCG posted trên website LTCG ngày 24-4-2008, ông Đặng Đình Hiền giới thiệu bà Cao Thị Tình được giao quyền Xử Lý Thường Vụ chức vụ Chủ Tịch LTCG cho đến khi Đại Hội LTCG sẽ được tổ chức vào tháng 3-2009.
Sau đây chúng tôi xin trình bầy toàn bộ sự thật vấn đề hầu vạch ra những lươn lẹo ông Đặng Đình Hiền tạo ra để cố ý đánh lừa dư luận.
LTCG khởi thủy chỉ là tên của chương trình phát thanh hàng tuần của Khối Công Giáo Chống Cộng Bắc California . Thời gian đầu có nhiều người tham gia tổ chức này, và cũng có nhiều người rút lui. Ở đây, chúng tôi chỉ tính số anh chị em kiên trì trụ lại sinh hoạt đều đặn từ sau khi bản Nội Qui chính thức ra đời ngày 03-01-2005 đặt tên tổ chức là LTCG cho đến ngày 13-3-2008 khi tổ chức này bị giải tán. Con số đó là 13 người gồm các ông Hiền, Diệu, Ý, Quế, Quốc-Việt, Hinh, Long, Minh, Chinh-Nguyên, Trường-Giang, Việt-Sĩ, Nhất, Việt-Yên và bà Tình. Lại một số nữa rút lui, cho đến 13-3-2008, LTCG chỉ còn lại 08 người. Trong thời gian đầu, LTCG đã tạo được một chút uy tín đối với cộng đồng. Nhưng rồi dần dần suy yếu đi vì lãnh đạo yếu kém
và thiếu sáng kiến, hơn nữa còn bị thao túng bởi vợ chồng ông bà Lê Văn Ý, Cao thị Tình.
Nhiệm kỳ chủ tịch 2 năm của ông Đặng Đình Hiền chấm dứt vào đầu tháng 01-2007, ông Hiền xin từ chức. Tất cả anh chị em đều đồng thanh mời ông Hiền ở lại thêm một nhiềm kỳ nữa, nhưng ông từ chối. Cuối cùng do anh em năn nỉ quá, ông Hiền đồng ý lưu nhiệm thêm 6 tháng. 6 tháng trôi qua nhưng không thấy ông Hiền nhắc lại việc từ chức nữa. Anh em cũng im luôn. Cho đến khoảng đầu tháng 12- 2007, ông Hiền lại nhắc lại việc xin từ chức. Lần này rất quyết liệt. Trong một buổi họp trước lễ Giáng Sinh 2007, ông Hiền yêu cầu bầu lại chủ tịch và ông đề nghị anh Hà Tiến Nhất. Anh Nhất từ chối. Sau đó ông Hiền đề nghị dùng giải pháp “đôn quân”. Ông đề nghị phó chủ tịch nội vụ là anh Huỳnh Viết Diệu. Anh Diệu cũng từ chối. Thấy
không xong, ông Hiền đề nghị tiếp bà Cao Thị Tình, phó chủ tịch ngoại vụ. Bà Tình lưỡng lự có lẽ vì biết đa số anh em không tán thành. Nhưng một lúc sau bà Tình chấp nhận lời đề nghị với điều kiện chỉ xử lý thường vụ chức vụ chủ tịch cho đến khi có chủ tịch chính thức. Lập tức nhiều anh em đứng lên bỏ ra về để tỏ ý phản đối, bắt đầu là anh Chinh Nguyên. Buổi họp đương nhiên chấm dứt. Như vậy bà Cao Thị Tình mới chỉ là chấp nhận lời để cử của ông Hiền chứ chưa có bầu bán gì hết. 3 người bỏ ra về và nghỉ sinh hoạt dài hạn là các anh Huỳnh Viết Diệu, Chinh-Nguyên và Hà Tiến Nhất.
Theo Nội Qui Điều 10.2, Hội Viên Hoạt Động bỏ sinh hoạt 3 tháng không có lý do chính đáng bị coi như tự ý chấm dứt tư cách hội viên của mình. Sau gần 3 tháng ông Đặng Đình Hiền bắn tiếng tới những anh em đã bỏ sinh hoạt rằng “đã gần hết 3 tháng rồi đấy”. Tất cả lại trở lại họp vào ngày 13-3-2008 để khỏi bị mất tư cách hội viên. Trong buổi họp này đã xẩy ra cuộc đụng độ với vợ chồng ông Lê Văn Ý, Cao Thị Tình và rồi đi đến việc quyết định giải tán LTCG. Khi bị phê bình về những việc làm sai trái của mình với tư cách là thành viên LTCG, ông bà Ý-Tình đã giận dữ đứng lên bỏ ra về. Buổi họp chỉ còn lại 6 người là các ông Hiền, Diệu, Chinh-Nguyên, Nhất, Long, Hinh. Trong tình thế đó, các anh em xác nhận nhiều lần vẫn tín
nhiệm ông Hiền là chủ tịch LTCG và yêu cầu ông chủ tọa phiên họp. Ông chỉ trả lời một câu duy nhất “Tôi đã từ chức rồi, tôi không còn là chủ tịch nữa”. Sự việc đi đến chỗ bế tắc. Anh Nhất bèn đem Nội Qui ra áp dụng, yêu cầu anh Huỳnh Viết Diệu với tư cách Phó Chủ Tịch Nội Vụ chủ tọa buổi họp, và đặt vấn đề nên tiếp tục duy trì hay giải tán LTCG. Buổi họp còn lại 6 thành viên thì 5 người tán thành giải tán. Ông Đặng Đ&igr
ave;nh Hiền không nói gì và khi được gặn hỏi, ông chỉ trả lời “tôi không có ý kiến”. Nhiều người lên tiếng hỏi có phải ông bỏ phiếu trắng không thì ông gật đầu xác nhận. Chiếu Nội Qui, việc giải tán này là hợp lệ.
Từ những tường trình trên, chúng tôi xin nêu lên một vài nhận định và giải thích sau đây để làm sáng tỏ dư luận:
1/ Việc Giải Tán LTCG.
Theo Nội Qui đề ra, LTCG tranh đấu nhắm tới những mục tiêu chiến lược ở trong nước như dân chủ, tự do tôn giáo v.v. Còn đối với những vấn đề tranh đấu tại địa phương, LTCG chủ trương phải thật cẩn trọng trong khi hành động vì nhận thức rằng nội tình cộng đồng chia rẽ và quá phức tạp, một mặt phải kiên quyết đấu tranh tiêu diệt những đòn phép của CS, nhưng mặt khác trong nhiều trường hợp, chỉ nên ủng hộ và hỗ trợ mà không nên trực tiếp tham gia vào. Điển hình như trọng vụ Little Saigon là một cuộc tranh đấu rất có chính nghĩa, anh Duyên Lãng Hà Tiến Nhất đã viết 3 bài “Những Kỷ Niệm Buồn Nôn, The Longest Night, và Vải Thưa Che Mắt Thánh” để hỗ trợ cho công cuộc đấu tranh này. Chủ trương như thế là cốt giữ cho LTCG luôn ở
vị thế đủ tư cách và uy tín để có thể làm trung gian hàn gắn lại những rạn nứt hay đổ vỡ giữa các đoàn thể và tổ chức trong cộng đồng. Đường lối đã rõ ràng, nhưng vợ chồng ông Lê Văn Ý, Cao Thị Tình đã không tuân thủ trong nhiều trường hợp. Đáng tiếc những hành động của cặp Ý-Tình lại được sự hỗ trợ ngầm của ông chủ tịch Đặng Đình Hiền. Đây là nguyên nhân chính đưa đến việc giải tán LTCG.
2/ Việc ông Đặng Đình Hiền tuyên bố là chủ tịch đương nhiệm của LTCG ngày 30-3-2008.
Như chúng tôi đã trình bầy trên đây, trong buổi họp ngày 13-3-08 khi được anh em yêu cầu chủ tọa buổi họp, ông Hiền đã dứt khoát khước từ và nói: “Tôi đã từ chức rồi, tôi không còn là chủ tịch nữa”. Thế mà chỉ vài tuần lễ sau tức ngày 30-3-08 ông lại tự xác nhận là chủ tịch đương nhiệm của LTCG trước mặt báo chí. Sự lương thiện LTCG tối thiểu của ông Hiền để ở đâu? Với anh em, những người cho đến lúc đó vẫn còn tín nhiệm ông mà ông còn sống như thế thì thử hỏi ông sống tử tế được với ai?
3/ Việc bà Cao Thị Tình xử lý thường vụ chức vụ Chủ Tịch LTCG.
Bà Cao Thị Tình xử lý thường vụ từ ngày nào và do ai đặt để hay bầu bán, ông Đặng Đình Hiền không cho biết. Nhưng căn cứ vào bản văn “Lời Cảm Tạ” của ông Hiền, chúng ta biết được 2 sự việc:
– Một là Đại Hội LTCG để bầu chủ tịch mới sẽ được tổ chức vào tháng 3-2009
– Hai là ông Hiền từ nhiệm chức vụ chủ tịch 01 năm trước khi nhiệm kỳ chấm dứt vào
tháng 3-2009.
Ở đây, ông Đặng Đình Hiền đã cố tình đánh lừa dư luận các điểm sau:
Thứ Nhất – Chức vụ chủ tịch của ông Hiền không được thông qua bầu cử ở nhiệm kỳ 2, mà như chúng tôi đã trình bầy trên, do anh em khẩn khoản, ông mới chịu tạm thời lưu nhiệm 6 tháng. Nhưng trong cuộc họp trước lễ Christmas 2007, ông đã cương quyết từ khước lưu nhiệm thêm và đã rời chức vụ. Hơn nữa trong buổi họp có việc quyết định giải tán LTCG ngày 13-3-07, ông vẫn còn cương quyết xác nhận “tôi đã từ chức rồi, tôi không còn là chủ tịch nữa”. Như vậy trong “Lời Cảm Tạ”, ông Hiền nói ông từ nhiệm chức vụ chủ tịch một năm trước khi chính thức chấm dứt nhiệm kỳ là không đúng. Việc này chắc chắn ông biết rõ. Ông Hiền đã lươn lẹo để gạt những người không hiểu biết. Ông đã thiếu ngay thật.
Thứ Hai – Nếu ông Hiền từ nhiệm trước khi mãn nhiệm kỳ, vậy ai đặt để bà Cao Thị Tình xử lý chúc vụ chủ tịch và đặt ngày nào? Nội Qui chỉ dự trù trường hợp duy nhất Phó Chủ Tịch Nội Vụ thay mặt chủ tịch trong các trường hợp chủ tịch vắng mặt. Điều đó có nghĩa là tuyệt đối không có chuyện đặt để người thay thế (không phải thay mặt) chính thức, hoặc thay thế để xử lý chức vụ. Nếu ông Hiền cho rằng bà Tình đưong nhiên trở thành người xử lý chức chủ tịch kể từ ngày bà được ông đề cử trong buổi họp trước lễ Christmas 2007 thì quả thật ông Hiền đã mưu mô trí trá. Xin hiểu rõ là bà tình chỉ mới chấp nhận sự đề cử của ông Hiền thôi, chứ chưa phải là bà đã được bầu. Như trên chúng tôi đã nói rõ, ngay sau khi
bà Tình chấp nhận sự đề cử thì nhiều người đứng lên bỏ ra về để tỏ ý phản đối, và buổi họp cũng chấm dứt luôn. Ngoài ra trong thời gian từ Christmas 2007 cho đến tháng 3-2008 ai thực sự là người lãnh đạo LTCG, bà Tình hay ông Hiền. Một đàng ông Hiền ngày 01-4-2008 vẫn còn xác nhận mình là chủ tịch đương nhiệm. Một đàng bà Tình được ông Hiền đặt lên xử lý thường vụ chức chủ tịch kể từ trước lề Chistmas 2007. Cùng một chức vụ trong cùng một thời gian, ông thì đương nhiệm, còn bà thì xử lý thường vụ. Chuyện này là thế nào? Ông Đặng Đình Hiền không cẩn thận đã lòi cái đuôi man trá ở chỗ đó.
Trước khi chấm dứt bài viết, chúng tôi xin nhắc với ông Đặnh Đình Hiền mấy điểm:
1/ D&ug
rave; sao cũng là anh em cả, ông nên cư xử ngay thẳng và thành thật, càng không nên lừa dối dư luận. Có thì nói có, không nói không đúng với tinh thần LTCG.
2/ LTCG đã giải tán ngày 13-3-08. Nhưng vì ngày 01-4-2008 ông xác nhận ông vẫn là chủ tịch đương nhiệm của LTCG nên chúng tôi yêu cầu ông giải quyết vấn đề tài sản của LTCG theo tinh thần Thông Cáo Cộng Đồng của chúng tôi ngày 25-3-2008. Tài sản này gồm khoảng 17.000 USD cùng với một số dụng cụ trang bị cho báo chí và phát thanh.
3/ Một điểm nhỏ nữa là ông không nên lừa bịp dư luận bằng những danh từ dao to búa lớn làm gì. LTCG chỉ còn lại 3 ngưòi là ông và vợ chồng ông bà Ý-Tình thì đại hội nỗi gì, xử lý thường vụ nỗi gì?!

San Jose ngày ……. Tháng …… năm 2008
Huỳnh Viết Diệu, Hinh Phạm, Hà Tiến Nhất, Chinh-Nguyen, Long Nguyễn

 

Re: 04 – Re: [PhoNang] Re: [DDCL] Cac hinh anh: Gay quy Brown Act–Y
Posted by: "Long Nguyen"
longuyen_vnaf68@ yahoo.com   longuyen_vnaf68
Sat Nov 28, 2009 8:45 am (PST)

Noi thang voi nhau nhu the nay. Anh khong phai la nguoi toi muon tranh cai o day.  Bay lau nay toi da nghe cai ddu+’a chuyen di ri tai va noi khong thanh co, noi co thanh khong dat dieu noi bay noi ba de beu xau nguoi khac.  Va toi da nghe no bao rang toi la nguoi cua Madison.  Chuyen chup mu cho toi nhu vay, noi thang ra day, toi khong "ke".  Co 100 cai mu nua toi cung khong "ke".  No^`i co+m  nha toi an dau co phai di chup hinh o cho^~ CD sinh hoat dau ma toi so+.  Ai muon chup mu toi, cu+’  viec !  Neu chup ca cai mu toi la VC,  toi cung khong "ke".
 
Toi luu tru day du email va cac bai vo de chu+’ng to 5 thanh vien chung toi nghi cho+i voi ho hay la bi to^’ng co^? (theo ngo^n tu+` cua anh).  Toi do+.i  cai ddu+’a  chuyen di ri tai di noi trang thanh den, den thanh trang len tieng xac nhan toi la nguoi cua Madison hay la bi
 to^’ng co^? ,  luc do toi se dua ra cac email do.  Tam thoi toi chi coi anh la mot nguoi dung trong bong toi dat chuyen danh nguoi nay, gay xich mich nguoi kia ma thoi.
Anh a^’n mat dau ten nhung toi doan ra anh la ai roi. 
 
Cam on anh da bo thi gio de viet lach qua lai nhu the nay.  Xin noi ro la toi khong co nhieu thi gio de viet qua viet lai voi anh dau. Toi xin cham dut voi anh tai email nay nhe.
 
 
 

— On Sat, 11/28/09, Giang Qua <quagiang_congdong@ yahoo.com> wrote:

From: Giang Qua <quagiang_congdong@ yahoo.com>
Subject: 04 – Re: [PhoNang] Re: [DDCL] Cac hinh anh: Gay quy Brown Act–Y Te Cong Dong–Bieu tinh chong Vietmeet–Veteran Day in San Jose
To: "Long Nguyen" <longuyen_vnaf68@ yahoo.com>
Date: Saturday, November 28, 2009, 1:13 AM

Waitlist reason: Giang Qua (quagiang_congdong@ yahoo.com) is not on your Guest List | Approve sender | Approve domain

Back to top Reply to sender | Reply to group | Reply via web post
Messages in this topic (1)
2a.
Re: [PhoNang] Re: [DDCL] Cac hinh anh: Gay quy Brown Act–Y Te Cong
Posted by: "Tien Nhat Ha"
hatiennhat@yahoo. com
Sat Nov 28, 2009 11:31 am (PST)

Xế lày nà xế lào dây? Anh Long.

— On Fri, 11/27/09, Long Nguyen <longuyen_vnaf68@ yahoo.com> wrote:

From: Long Nguyen <longuyen_vnaf68@ yahoo.com>
Subject: [giaitan] Re: [PhoNang] Re: [DDCL] Cac hinh anh: Gay quy Brown Act–Y Te Cong Dong–Bieu tinh chong Vietmeet–Veteran Day in San Jose
To: PhoNang@yahoogroups .com, "Giang Qua" <quagiang_congdong@ yahoo.com>
Cc: giaitan@yahoogroups .com
Date: Friday, November 27, 2009, 10:40 PM

 

Neu quang minh chinh dai toi thach thuc ong hoi LTCG, toi thach thuc ong hoi nhung dua nham tay, lem nhem tien bac, khong bao gio cong khai tai chanh.  Toi thach thuc nhung dua no bao voi ong toi la nguoi cua Madison Nguyen len tieng o tren dien dan nay.
 
Hoa’ ra ong khong biet gi ve toi ma ong chi nghe LTCG noi; cho nen ong moi noi la hoi LTCG.
Ma LTCG la ai vay ha ong ?  Theo toi biet LTCG chi con hai, ba nguoi sau khi co 5 thanh vien, trong do co toi,  da khong hop tac voi ho nua va da dong loat nghi choi voi ho.
 Ong co the noi ro la nguoi nao khong ?
 
Cam on.

About the author
Leave Comment