Địa Lý Việt Nam !!

Đây là một bài viết rất hay của nữ Kiến trúc sư Trần Thanh Vân một người đã trưởng thành và được đào tạo trong chính quyền cộng sản nhưng đã có cách nhìn cao rộng trong sáng với lòng yêu quốc gia sâu xa. Mọi chính thể đều tan biến theo thời gian, chỉ…

Huỳnh Văn Lang : Ông Ngô Đình Diệm

Sự Thật Lịch Sử: Ông Ngô Đình Diệm có "soán ngôi" vua Bảo Đại? Ai giết tướng Trinh Minh Thế? —————– ĐỆ NHỨT CỘNG HÒA    của Miền Nam (1955-1963) Huỳnh Văn Lang    (Bài nói chuyện ở Hội Tác giả  VN Hải ngoại, ngày 08-11-2009)     Nội dung của bài nói chuyện hôm nay là những sự kiện hay những…