BẢN NỘI QUY CƠ SỞ VĂN THƠ LẠC VIỆT


CHƯƠNG I : ÐẠI CƯƠNG

DANH XƯNG:

Ðiều 1

Chúng tôi, một số Thi, Văn hữu ký tên dưới đây, sau khi hội họp, thảo luận đã đồng thuận đứng chung trong một tổ chức bất vụ lợi lấy danh xưng là CƠ SỞ VĂN THƠ LẠC VIỆT

Ðiều 2

Căn cứ vào bản dự thảo Phương Châm Hoạt Ðộng đã được thảo luận, đúc kết và áp dụng.

Chiếu theo nhu cầu cần thiết phải có một Bản Nội Quy làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của VTLV.

Bản Nội Quy này là văn kiện chính thức căn bản về pháp lý để mọi hội viên phải tôn trọng và hoạt động cho phù hợp.

PHƯƠNG TIỆN HOẠT ÐỘNG :

Ðiều 3

CƠ SỞ VĂN THƠ LẠC VIỆT hoạt động bằng sự đóng góp công sức và tài chánh của :

– Chính các hội viên,

– Các Thi, Văn hữu bạn và các mạnh thường quân.

Ðiều 4

Dùng Thơ, Văn, Nhạc, Họa làm phương tiện chuyển đạt tư tưởng và dùng các sách, báo, tuyển tập, hay Internet làm phương tiện phổ biến.

TRỤ SỞ

Ðiều 5

Hiện tại trụ sở của CƠ SỞ VĂN THƠ LẠC VIỆT được đặt tạm thời tại địa phương nơi cư ngụ của vị Chủ Tịch Cơ Sở : San Jose, California.

CHƯƠNG II

LẬP TRƯỜNG TÔN CHỈ :

Ðiều 6 :

Lấy lập trường Quốc Gia Dân Tộc, bảo tồn, phát huy văn hoá Việt, và chống đối văn hóa phá sản của Cộng Sản làm nền tảng cho mọi hoạt động của CƠ SỞ VĂN THƠ LẠC VIỆT.

Ðiều 7 :

Triệt để chống chủ nghĩa Cộng Sản và các thể chế độc tài, phản văn hóa, phản dân tộc.

Phụng sự lý tưởng Quốc Gia, lấy Văn học Nghệ thuật chân chính, nhân vị khai phóng  của dân tộc làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động.

Ðiều 8 :

CƠ SỞ VĂN THƠ LẠC VIỆT là một tổ chức tự nguyện, bất vụ lợi, mọi hội viện đều tự nguyện hoạt động và không hưởng thù lao.

MỤC ÐÍCH

Ðiều 9 :

Sáng tác Thơ, Văn, Nhạc, Họa theo tinh thần tôn trọng nghệ thuật tự do và phụng sự lý tưởng Quốc Gia dân tộc.

Khuyến khích và nâng đỡ Thi, Văn hữu hội viên trong tinh thần bình đẳng và tương thân tương ái.

Ðiều 10 :

Ðặc biệt dùng mọi phương tiện truyền thông để quảng bá sáng tác của Thi, Văn hữu hội viên.

CHƯƠNG III

THÀNH PHẦN

Ðiều 11 :

Các Văn, Thi hữu có lập trường Quốc Gia đều được mời gia nhập CƠ SỞ VĂN THƠ LẠC VIỆT.

Có hai loại Hội viên : chính thức và hội viên danh dự gia nhập.

Một Thi, Văn hữu có đơn xin gia nhập, địa chỉ kèm theo đôi dòng vắn tắt tự giới thiệu tiểu sử thì sẽ trở thành hội viên mới trong phiên họp sớm nhất của Ban Ðiều Hành.

Các Hội viên mới gia nhập, sinh hoạt đều đặn trong 4 lần họp tam cá nguyệt sẽ đương nhiên trở thành hội viên chính thức.

TRÁCH VỤ & QUYỀN LỢI

Ðiều 12 :

Triệt để trung thành với lập trường Quốc Gia Dân Tộc,

Tôn trọng và thi hành nghiêm chỉnh Bản Nội Quy của Cơ Sở.

Ðược khuyến khích thường xuyên tham gia các hoạt động của CƠ SỞ VĂN THƠ LẠC VIỆT

Khi có điều kiện, CƠ SỞ VĂN THƠ LẠC VIỆT sẽ thực hiện một tuyển tập lấy tên tương tự như là Tuyển tâp Thơ Lạc Việt sẽ được xuất bản hàng năm, Ban Ðiều Hành có nhiệm vụ thông báo và bầu ra một ban phụ trách thâu nhận bài vở, lựa chọn và phủ chính nếu cần, hoàn thành các việc liên quan đến in ấn và giới thiệu ra mắt.

Trường hợp hội viên ra mắt tác phẩm của riêng mình (Thi, Văn, Nhạc từ 150 trang trở lên và đóng thành sách), nếu được mời, Cơ Sở sẽ đứng trong Ban Tổ Chức để hỗ trợ mọi nhân lực, góp phần phụ giúp một phí khoản tượng trưng trích từ Quỹ CƠ SỞ VĂN THƠ LẠC VIỆT cho Hội viên đó .

– Hội viên sáng tác được tác phẩm, xin phổ biến trong nội bộ để mọi người cùng thưởng thức, hiểu rõ tác phẩm của hội viên thuộc CƠ SỞ VĂN THƠ LẠC VIỆT. Mục đích để tránh ngộ nhận bất lợi cho Hội.

Nếu Thi Văn hữu nào có thi hứng thì họa lại và cũng phổ biến như đã nói ở trên.

Tổng Thư Ký có nhiệm vụ gom góp tất cả các bài thơ xướng/họa để :

a/- Tham khảo ý kiến với Ban Ðiều Hành, nếu cần thì phủ chính. Sau đó, nếu có thể thì Hội Trưởng hoặc Tổng Thư Ký sẽ đưa lên NET có ghi CƠ SỞ VĂN THƠ LẠC VIỆT ở cuối tác phẩm, như thế tác phẩm này mới được coi như chính thức và là tiếng nói của CƠ SỞ VĂN THƠ LẠC VIỆT

b/- Sau này sẽ in thành tập, nếu cần,

Tham gia mọi sinh hoạt (đặc biệt là việc ra mắt tác phẩm) của các Thi Văn Ðoàn bạn có cùng lập trường để hỗ trợ tinh thần họ nhằm mục đích đồng tiến với các Thi Văn Ðoàn bạn ngày thêm khởi sắc.

Cơ Sở sẽ đăng báo chúc mừng hoặc phân ưu khi hữu sự đối với thân nhân trực hệ của Hội viên chính thức như tứ thân Phụ Mẫu hoặc vợ, chồng, hay các con. Hội viên liên quan phải thông báo cho Hội Trưởng hay Tổng Thư Ký biết sự việc xẩy ra.

Ngoại trừ các Hội viên ở xa, tất cả các Hội viên cư ngụ tại Thành phố San Jose, Thị Trấn Santa Clara (Bắc California) và các vùng phụ cận, nếu vắng mặt liên tiếp trong 4 lần họp, sẽ coi như tự ý rút tên ra khỏi Cơ Sở Văn Thơ Lạc Việt.

Trường hợp Hội viên rút tên, không sinh hoạt nữa, thủ tục gồm 3 hình thức được coi là hợp lệ :

1.- Gởi thư thông báo cho BDH/Cơ Sở,

2.- Thông báo lý do và quyết định cho một hội viên trong Ban Ðiều Hành và sẽ được ghi vào biên bản buổi họp gần nhất,

3.- Tuyên bố quyết định rút tên, chấm dứt hoạt động trong buổi họp cuối cùng,

Hội viên tự ý hay bị khai trừ sẽ đương nhiên mất hết quyền lợi hội viên kể từ khi có quyết định chung,

Các hội viên, nếu tự ý rút lui vì bận việc gia đình, vì bất đồng ý kiến có thể trở lại sinh hoạt, nếu được sự đồng ý của đa số Ban Ðiều Hành,

Ngoại trừ các trường hợp đặc biệt, mọi sự rút tên hay trở lại sinh hoạt chỉ phổ biến nội bộ. Tuyệt đối không được tự ý phổ biến trên các phương tiện truyền thông hay các cuộc mạn đàm rỉ tai… như bôi nhọ, mạ lỵ cá nhân Hội viên hoặc Tập Thể CƠ SỞ VĂN THƠ LẠC VIỆT

a)- Hội viên CƠ SỞ VĂN THƠ LẠC VIỆT tự nguyện đóng niên liễm là $60.00 Mỹ kim hoặc tương đương (có thể tăng, giảm trong tương lai khi được Ðại hội Hội viên biểu quyết chấp thuận) để Cơ Sở VTLV có ngân khoản điều hành.

Hội viên có thể đóng tiền niên liễm một lần cho 6 tháng (30 Mỹ kim hoặc tương đương) hay một lần cho cả năm (60 Mỹ kim hoặc tương đương) để khỏi mất thì giờ dành cho công việc cá nhân khác.

b)- Hội viên nào chậm trễ không đóng niên liễm sau 12 tháng, đương nhiên coi như tự ý rút tên ra khỏi Thi Văn Ðoàn.

Ðiều 13 :

Với tư cách riêng, mỗi Hội viên CƠ SỞ VĂN THƠ LẠC VIỆT được quyền tham gia mọi hoạt động của các tổ chức khác với tư cách hội viên chính thức hay cảm tình viên của tổ chức hội đoàn đó, nhưng không được nhân danh CƠ SỞ VĂN THƠ LẠC VIỆT

CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC :

Ðiều 14 :

Cơ cấu tổ chức CƠ SỞ VĂN THƠ LẠC VIỆT gồm có :

Tổ chức CƠ SỞ VĂN THƠ LẠC VIỆT ở Bắc California, Hoa Kỳ được xử dụng danh xưng chung  CƠ SỞ VĂN THƠ LẠC VIỆT, cho đến khi có quyết nghị của Ðại Hội Thi Ðàn toàn thế giới sẽ được triệu tập trong tương lai, nếu điều kiện cho phép.

Tổ chức CƠ SỞ VĂN THƠ LẠC VIỆT địa phương được thành lập nhằm điều hành công việc chung trong phạm vi địa phương.

CƠ SỞ VĂN THƠ LẠC VIỆT được thành lập gồm :

– Ban cố vấn giữ nhiệm vụ tư vấn các sinh hoạt để duy trì đường lối như mục đích trong Chương II.

– Ban Ðiều Hành thực hiện các hoạt động của Cơ Sở VTLV gồm Hội viên chính thức, và hội viên
              mới.

Ðiều 15 :

Ban Cố vấn :

Ban cố vấn gồm các vị Thi, Văn hữu tiền bối có uy tín trên Thi, Văn đàn được mời và đồng ý tham gia sinh hoạt,

Ban Cố vấn có nhiệm vụ :

            – Ðề nghị các đường lối,

– Khuyến cáo, sửa chữa các sai sót, nếu có.

– Giám sát; hòa giải các tranh chấp nội bộ, nếu có.

CHƯƠNG V

NGUYÊN TẮC CHẤP HÀNH

Ðiều 16 :

CƠ SỞ VĂN THƠ LẠC VIỆT lấy tinh thần dân chủ, tương kính, thiểu số phục tùng đa số làm nguyên tắc căn bản sinh hoạt hầu bảo tồn, phát huy văn hóa Việt tại hải ngoại trong tinh thần nhận vi, khai phóng, và chống đồi nền văn hóa phá sản tại quốc nội.

BAN ÐIỀU HÀNH

Ðiều 17 :

Ban Ðiều Hành là cơ cấu điều hành mọi hoạt động của Cơ Sở Văn Thơ Lạc Việt

Ban Ðiều Hành gồm có :

– 1 Thi Ðàn Trưởng : Chịu trách nhiệm tổng quát và giúp quý vị trách nhiệm khác nếu quý vị đó cần
                 đến. kiêm trưởng ban tổ chức Giải Văn Thơ Lạc Việt.

– 1 Phụ Tá Nội Vụ : Phó chủ tịch nội vụ kiêm trưởng ban kế hoạch và tổ chức.
                 Vắng Chủ tịch anh Phó Ngoại vụ sẽ thay thế.

– 1 Phụ Tá Ngoại Vụ : Phó chủ tịch ngoại vụ, Kiêm trưởng ban giao tế xã hội và MC.
                 Vắng mặt chủ tịch và phó nội vụ Phó Ngoại vụ sẽ thay thế.

– 1 Tổng Thư Ký : Tổng Thư Ký trách nhiệm mọi giấy tờ liên quan tới Cơ Sở Văn Thơ
                  Lạc Việt và Thuế cũng như biên bản các buổi họp.

– 1 Thủ quỹ : Thủ quỹ trách nhiệm về tài chánh và phác thảo kế hoạch gây
                  quỹ cho  văn thơ lạc Việt. Báo cáo chi thu hàng tháng và mỗi khi họp.

               Các ban liên hệ.
            – 1 Trưởng ban Văn nghệ :Phác hoạ chương trình trình diễn trong các buổi sinh
                  hoạt của VTLV.
            – 1  Trưởng ban nghi lễ lo phần nghi lễ chào cờ Việt Mỹ mổi lần sinh hoạt của VTLV.
            – 1  Trưởng ban tiếp tân lập ra một nhóm tiếp tân giúp VTLV tiếp đón quan khách
                   trong mỗi lần sinh hoạt.
            – 1  Trưởng ban tuyển tập Văn Thơ Lạc Việt: trách nhiệm ra thông cáo nhận
                   bài cho tuyển tập VTLV mỗi năm.
            – 1  Trưởng ban truyền thông điện tử (Web site và face book v..v..) trách
                  nhiệm về web site và truyền thông điện tử. 
            – 1  Trưởng ban Media (trách nhiệm video và truyền thông TV & Radio)
– 1 Trưởng ban Xã Hội : Trách nhiêm về tham gia tương tế, các chuyện vui, buồn của thành viên VTLV hay Cộng
đồng bạn.

Ðiều 18 :

Nhiệm vụ của các hội viên Ban Ðiều Hành :

Hội Trưởng :

– Thực hiện, theo dõi, báo cáo các hoạt động của Thi Ðàn,

– Chủ tọa các phiên họp BÐH hoặc mở rộng,

– Ký duyệt chi thu,

– Ðại diện chính thức cho CƠ SỞ VĂN THƠ LẠC VIỆT trong việc giao tế,

– Chịu trách nhiệm trước toàn thể hội viên về các hoạt động của BÐH.

Phụ tá Nội vụ :

– Phụ tá vị Hội trưởng trong việc điều hành công việc nội bộ của TÐ,

– Thay thế Chủ Tịch Cơ sở khi vị này vắng mặt,

– Ký duyệt chi thu khi được Chủ Tịch ủy quyền,

– Chịu trách nhiệm trước Chủ Tịch Cơ Sở,

Phụ Tá Ngoại vụ :

– Phụ tá Chủ Tịch trong công tác đối ngoại,

– Phát ngôn viên chính thức của Cơ Sở,

– Ký duyệt chi thu nếu được Chủ Tịch ủy quyền,

– Chịu trách nhiệm trước Chủ Tịch.

Tổng Thư Ký :

– Phụ trách các văn thư của Cơ Sở : soạn thảo, phổ biến, lưu giữ các văn kiện, hồ sơ,

– Lập chương trình và biên bản các buổi họp,

– Chịu trách nhiệm trước Chủ Tịch.

Thủ quỹ :

– Ðiều hành chi thu tài chánh.

– Báo cáo lên BÐH tình trạng ngân quỹ hàng tháng,

– Chịu trách nhiệm trước Chủ Tịch,

Ðiều 19 : Hội Họp

Tối thiểu Ban Ðiều Hành mỗi tam cá nguyệt họp một lần và tùy theo nhu cầu KHẨN để duyệt xét công việc hoạt động, VÀ đề ra các đường hướng thích nghi.

Nếu có việc quan trọng bất thường xảy ra mà Chủ Tịch không thể tự giải quyết, thì cần triệu tập ngay một phiên họp bất thường gồm đầy đủ hoặc đa số hội viên BÐH tham dự,

Trong trường hợp khẩn cấp, không thể triệu tập ngay một phiên họp BÐH, vị Chủ Tịch có thể tự ý giải quyết, nhưng phải thông báo cho ít nhất 2/3 hội viên Ban Ðiều Hành biết ngay, không quá 24 giờ.

Ðiều 20 : Nhiệm Kỳ

Nhiệm kỳ của Ban Ðiều Hành :

Nhiệm kỳ của Ban Ðiều Hành và Ban Cố Vấn thường kỳ là 4 năm, có thể tái ứng cử không giới hạn.

Các Hội viên đều được tự do đề cử hoặc ứng cử trong một cuộc phổ thông đầu phiếu trực tiếp và kín theo thể lệ hiện hành.

Năm đáo hạn nhiệm kỳ, trước ngày Tết Dương Lịch (New Year), Ban Ðiều Hành phải chuẩn bị cuộc bầu cử Ban Ðiều Hành mới, dưới sự giám sát của các vị cố vấn.

Cuộc bầu cử phải tiến hành trước 30 ngày, để kịp thời bàn giao cho Ban Ðiều Hành mới vào dịp lễ Ðầu Năm của nhiệm kỳ cựu và tân BÐH.

Ðiều 21 : Giải nhiệm :

Bất cứ một hội viên nào của CƠ SỞ VĂN THƠ LẠC VIỆT cũng phải tuân thủ nguyên tắc Tập thể chỉ huy, cá nhân trách nhiệm, thiểu số phục tùng đa số.

Trong trường hợp một hội viên có sai phạm công khai phải được đưa ra thảo luận trước phiên họp Cơ Sở, thủ tục giải nhiệm tiến hành từng bước từ cảnh cáo, truất nhiệm có thời gian, sau cùng mới đi tới giải nhiệm nếu 2/3 hội viên trong phiên họp đồng ý bãi nhiệm đương sự.

CHƯƠNG VI

Ðiều 22 : Tài sản

Vị Phụ Tá Nội Vụ có nhiệm vụ giám sát, coi sóc và bảo vệ tài sản chung của Cơ Sở,

Tài sản của Cơ Sở gồm có : Trụ sở (nếu có) danh xưng, cờ, ngân khoản trương mục ngân hàng, con dấu, các phương tiện thông tin Internet và danh xưng CƠ SỞ VĂN THƠ LẠC VIỆT v.v…

Không một hội viên nào được thủ đắc tài sản của Cơ Sở

Tài sản của Cơ Sở được bàn giao cho Ban Ðiều Hành kế nhiệm trong lễ bàn giao.

Ðiều 23 : TÀI CHÁNH

Ngân khoản và hiện kim của Cơ Sở là do các hội viên tự nguyện đóng góp, các đoàn thể, Ân nhân, mạnh thường quân yểm trợ, hiến tặng…

Việc chi trả :

– Số tiền nhỏ dưới 100 Mỹ kim : Do Thủ quỹ chi trả, Tổng thư ký chuẩn chi,

– Từ 101 đến 600 Mỹ kim : Do Thủ quỹ chi trả, Phụ Tá Nội Vụ chuẩn chi,

– Trên 600 Mỹ kim : Do Thủ quỹ chi trả, Thi Ðàn trưởng chuẩn chi.

CHƯƠNG VII

Ðiều 24 : Vi phạm

Tuyệt đối nghiêm cấm các Hội viên không được chỉ trích, lăng mạ các hội viên trong Cơ Sở hoặc các hội viên của các Hội Ðoàn khác, nhất là trên hệ thống truyền thông báo chí, kể cả mạng lưới toàn cầu.

Ðiều 25 : Chế tài

Các vi phạm sẽ bị áp dụng kỷ luật từ cảnh cáo đến bãi nhiệm, khai trừ,

Nếu có Hội viên vi phạm các điều trên đây, Cơ Sở phải tổ chức cuộc họp nội bộ để cứu xét và tìm ra giải pháp quyết định thích nghi.

Phải đủ túc số 2/3 Hội viên hiện diện trong cuộc họp đồng ý thuận thì hình thức kỷ luật áp dụng mới có giá trị.

Ðiều 26 : Tu chính Nội Quy

Các điều khoản có thể được tu chính thay đổi nếu được 2/3 tổng số hội viên của Ban Cố Vấn và Ban Ðiều Hành đồng thuận bằng một cuộc bầu phiếu kín để thích nghi với tình hình và hoàn cảnh của từng thời điểm và từng địa phương.

Ðiều 27 : Giải tán

Nếu vì bất cứ lý do gì cần giải tán, Ban Ðiều Hành phải tổ chức một phiên họp khoáng đại toàn thể hội viên và phải được 2/3 tổng số người tham dự chấp thuận thì việc giải tán mới có giá trị.

Khi có quyết định giải tán, BÐH phải thành lập một Ủy Ban Thanh Lý để thanh toán tài sản theo đúng thủ tục pháp lý.

Thành phần UBTL gồm có :

– 1 Trường ban

– 1 Thư ký,

– 1 Kế toán kiêm Thủ quỹ

Tài sản thanh lý (nếu có) sẽ được chuyển tặng cho các hội từ thiện theo luật địa phương, do 2/3 Ban Cố Vấn và BÐH chọn lựa.

CHƯƠNG VIII

Ðiều 28 : Thi hành

Bản NỘI QUY này gồm 8 chương, 28 điều được soạn thảo, bàn luận trong nhiều phiên họp và được đúc kết trong phiên họp ngày 01 tháng 11 năm 2006, dưới sự chủ tọa của :

– Chủ Tịch  NV Chinh Nguyên.

– Phụ Tá Nội Vụ :  NB Lê Văn Hải
            – Phụ Tá Ngoại Vụ : NV/TS Nguyễn Hồng Dũng

– Tổng Thư Ký : NV Nguyễn Thanh Xuân.

– Thủ quỹ : Lê Diễm

– Các Vị Cố Vấn : NV Đương Huệ Anh, NT Đông Anh, NV Giao Chỉ, NT Trường Giang, NT Ngô Đình Chương, NT Song Linh và NT Nguyên Phương.

Để hoàn chỉnh và tuyên bố áp dụng:

– Bản NỘI QUY này được phổ biến đến các Hội Viên để tường hành.

– Bản NỘI QUY chính thức này được Chủ Tịch ký ban hành và có hiệu lực ngay.

– Bản nội quy đã edit lại năm 2008. Nơi edit là mầu đỏ và mầu xanh trong buổi họp Mar 31, 2008.

Làm tại San Jose ngày 31 tháng 3 năm 2008

T.M BAN ÐIỀU HÀNH CƠ SỞ VĂN THƠ LẠC VIỆT

CHỦ TỊCH

                        Chinh Nguyên