ORIANA FALLACI

ORIANA FALLACI Oriana Fallaci ( 1929-2006 ) là một trong những ký giả nổi tiếng nhất hậu bán thế kỷ 20. Người Ý, tham gia kháng chiến chống phát xít thời trẻ, bà viết tiểu thuyết và viết báo về sinh hoạt văn hóa, phỏng vấn những Fellini, Visconti, Orson Wells, Sophia Loren… Từ 1967,…