Chuyện Thiệt… Tình!

Chuyện Thiệt… Tình 3T   Bữa nọ gặp lại một ông nội bạn học chung hồi nhỏ. Nói là học chung, chớ ông thần này là bực thày của tụi tui. Thày ở đây là thày chạy đó. Tên cúng cơm của ông thần nước mặn này là Thạch. Còn bạn bè “vinh danh” kêu…