Ngày Hy vọng

Tôi gọi ngày 10 tháng 6 năm 2018 là ngày Hy vọng Đỗ Cao Cường Đầu tiên, tôi phải khẳng định với một số kẻ quy chụp mình rằng tôi không có kích động bà con đi biểu tình, đi hay ở là quyền của mỗi người, đất nước này không phải của riêng tôi.…

Gathering the Vietnamese diaspora

Gathering the Vietnamese diaspora By Vanessa Hua, Thursday, June 7, 2018 San Francisco Chronicle• June 7, 2018   As fog hovered over the coast and winds blew hard along the ridge in the hills of Woodside, novelists Anna Moï and Aimee Phan settled in for a conversation that spanned decades, continents and families. “How does France…