THẾ HỆ THỨ BA

THẾ HỆ THỨ BA Truong Huy San BCT giới thiệu nhân sự quy hoạch hai năm trước đại hội là một cách làm mới nhưng để kết quả không như cũ thì Đảng phải công khai ngay danh sách cho dân giám sát. Nếu “nhà nước thực sự là của dân” như Đảng tuyên bố…