Lời Mời Tham Dự Tiệc Phát Giải Văn Thơ Lạc Việt 2016

Lời Mời Tham Dự Tiêc Phát  Giải Văn Thơ Lạc Việt Cho Năm 2016. Dec. 18, 2016.      Thưa Quý Văn Thi Thữu, Quý Đồng hương còn yêu mến tiếng Mẹ, Trong mục đích bảo tồn và phát huy tiếng Việt, vì ngôn ngữ là hồn, nhất là trong giai đoạn lịch sử cần thiết…

Details