Philippines nhấn mạnh yêu cầu tôn trọng quy tắc ứng xử tại Biển Đông

You are here: