Hà Nội dâng Biển Đông và Vịnh Bắc Việt cho Bắc Kinh vào tháng 8/2009 tới!

You are here: